Mo­bi­ler har ing­et i klass­rum­men att gö­ra

SKO­LA. En gång i ti­den stod ele­ver­na för äpp­le­na. En saf­tig frukt läm­na­des på ka­te­dern i för­hopp­ning om att det skul­le ge ut­del­ning när det var dags för be­tyg.

Ttela - - Ledare & Debatt - MA­LIN LERNFELT Li­be­ra­la Ny­hets­by­rån

Nu­me­ra är rol­ler­na om­vän­da. I dag är det lä­ra­re som kom­mer dra­gan­des med äpp­le­na. Med liv och lust säl­jer vad många i sko­lans värld kal­lar ”Apple­lä­ra­re” in Ip­ho­nes och Ipads till kol­le­gor och kom­mu­na­la It­sam­ord­na­re sam­ti­digt som de of­fent­ligt pro­pa­ge­rar för en an­vänd­ning av da­to­rer, pad­dor och mo­bil­te­le­fo­ner i sko­lan på ett sätt som är långt i från ve­ten­skap­ligt.

DET GÅR IN­TE att blun­da för att App­le age­rat smart. Ge­nom att på ett ti­digt sta­di­um kny­ta ak­ti­va lä­ra­re till sig, har fö­re­ta­get kun­nat ta sto­ra kliv in i sko­lan. De lä­ra­re som vid si­dan av si­na or­di­na­rie tjäns­ter age­rar kon­sul­ter för App­le tyc­ker såklart att det­ta är toppen.

Men det är in­te toppen alls. För de­ras age­ran­de är säl­lan gynn­samt för sko­lan som hel­het, för ele­ver­nas möj­lig­he­ter att lä­ra, för jäm­lik­he­ten el­ler för skat­te­be­ta­lar­na som ska stå för fi­o­ler­na. När en­skil­da lä­ra­re knyts till en le­ve­ran­tör finns en all­var­lig risk för att de skat­te­peng­ar som kom­mu­nen an­vän­der för att kö­pa tek­nik, in­te går till den som kan le­ve­re­ra bäst va­ra till bäst pris, ut­an till det fö­re­tag som har en sär­skild re­la­tion med ton­gi­van­de per­so­ner in­om lä­rar­kol­lek­ti­vet.

ETT AN­NAT STORT pro­blem som bli­vit allt tyd­li­ga­re på se­na­re tid är även hur Apple­lä­rar­na i sin vurm för di­gi­ta­li­se­ring vänt ryg­gen åt den forsk­ning som vi­sar vad som gyn­nar lång­sik­tig in­lär­ning. All tek­nik läm­par sig in­te för al­la lärsi­tu­a­tio­ner. Nå­got som de­fi­ni­tivt in­te bör an­vän­das på lek­tions­tid är mo­bil­te­le­fo­ner.

Att des­sa stör ele­ver­nas kon­cent­ra­tion och på­ver­kar skol­ar­be­tet ne­ga­tivt finns det i dag ett an­tal ve­ten­skap­li­ga studier som slår fast. Det­ta var ock­så vad lä­ra­ren Isak Skogs­tad, som bli­vit en av de tyd­li­gas­te fö­re­språ­kar­na för så­väl ve­ten­skap­lig­het som ord­ning och re­da i sko­lan, på­ta­la­de när UR:S Skol­mi­ni­s­te­ri­et ny­li­gen tog upp frå­gan (1/11). Skogs­tad be­möt­tes av Anders En­ström, som är en så kal­lad Apple­lä­ra­re.

ENSTRÖMS AR­GU­MENT FÖR var­för ele­ver bör få an­vän­da mo­bi­ler un­der lek­tio­ner­na är smått bi­sar­ra. Bland an­nat att ”ele­ver­na har he­la sitt liv där”. Vil­ket tvärtom är det all­ra bäs­ta skä­let till att te­le­fo­ner ska va­ra in­låsta un­der skol­tid. Det liv som barn och unga har på Instagram, Snapchat el­ler mu­si­cal.ly får de le­va på fri­ti­den. Lä­ra­ren Sa­ra Pers­son tar dess­utom på sin blogg upp yt­ter­li­ga­re en aspekt av mo­bi­lan­vänd­ning på lek­tio­ner. Ef­tersom mo­bi­ler in­te till­han­da­hålls av sko­lan tving­as eko­no­miskt ut­sat­ta ele­ver att skyl­ta med sin sta­tus. Det är oac­cep­ta­belt. Sko­lan bör som Sa­ra Pers­son skri­ver ”in­te va­ra en are­na för eko­no­misk el­ler so­ci­al upp­vis­ning”.

Nog för att vi har en na­tio­nell It-stra­te­gi för sko­lan, att året är 2017 och vi bör strä­va fram­åt. Men den­na strä­van bör in­te le­da till att vi ac­cep­te­rar ove­ten­skap­lig­het i klass­rum­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.