Krist­de­mo­kra­ter­na vär­nar om stö­det till be­hö­van­de

Ttela - - Ledare & Debatt - EM­MA HEN­RIKS­SON, KD Ord­fö­ran­de So­ci­alut­skot­tet DAVID LEGA, KD Ord­fö­ran­de KLP MARIA NILS­SON, KD Ord­fö­ran­de i Kd-fyr­bo­dal

Ida­gar­na har vi kun­nat lä­sa flera ar­tik­lar och in­sän­da­re om att stöd en­ligt ”La­gen om Stöd och Ser­vice till vis­sa funk­tions­hind­ra­de” (LSS) av­slås på lö­pan­de band. Det är an­ge­läg­na in­lägg som yt­ter­li­ga­re be­kräf­tar att många män­ni­skor för­lo­rar sitt stöd trots att de har rätt till in­sat­sen.

Si­tu­a­tio­nen ska ses i lju­set av att den röd­grö­na re­ge­ring­en vid flera till­fäl­len har pe­kat på att de vill gö­ra be­spa­ring­ar på as­si­stan­s­er­sätt­ning­en. Det har va­rit en för­ödan­de po­li­tik som har lett till att an­ta­let som får er­sätt­ning mins­kar i ett ra­san­de tem­po, mer än två per­so­ner om da­gen.

DET­TA ÄR I GRUND och bot­ten en po­li­tisk frå­ga. Men till skill­nad från de röd­grö­na duc­kar in­te vi krist­de­mo­kra­ter för frå­gan. I stäl­let har vi på flera sätt för­sökt få re­ge­ring­en att på­bör­ja den vik­ti­ga lagänd­ring­en för att åter­stäl­la LSS, ef­tersom la­gen in­te läng­re tilläm­pas som den var tänkt när den in­för­des. Trots det­ta väl­jer re­ge­ring­en att age­ra pro­vo­ce­ran­de lång­samt i frå­gan, vil­ket drab­bar al­la de män­ni­skor som får av­slag och de­ras an­hö­ri­ga.

I Krist­de­mo­kra­ter­nas bud­get val­de vi att sat­sa to­talt drygt tre mil­jar­der kro­nor mer än re­ge­ring­en på per­son­lig as­si­stans de tre kom­man­de åren för att räd­da LSS. Vår sats­ning är nöd­vän­dig för att kla­ra be­ho­ven och säk­ra kva­li­te­ten i as­si­stan­sen. Vi har lagt fram för­slag till ut­skotts­i­ni­ti­a­tiv och begärt att en ak­tu­ell debatt ska hål­las i riks­da­gen med an­led­ning av den aku­ta si­tu­a­tion som rå­der. På det här sät­tet fort­sät­ter vi även att sät­ta press på re­ge­ring­en att tän­ka om och på­skyn­da ar­be­tet för att änd­ra la­gen.

LSS ÄR DEN störs­ta fri­hets- och del­ak­tig­hets­re­for­men för män­ni­skor med funk­tions­ned­sätt­ning­ar som nå­gon­sin ge­nom­förts i vårt land, och kans­ke i världen. Den har ska­pat helt nya möj­lig­he­ter att le­va, in­te ba­ra över­le­va, för så många män­ni­skor. Att de röd­grö­na väg­rar att in­se att LSS ska vär­nas och ut­veck­las är än­nu ett skäl att by­ta ut dem vid va­let 2018.

Bild: JA­NE­RIK HEN­RIKS­SON/TT

BE­HÖVS. Man ska vär­na om LSS, skri­ver de­bat­tö­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.