Stö­ran­de busåk­ning på ga­tor och torg

Ttela - - Nyheter - MARI-LOU­I­SE ANDERSTEDT 0520-42 27 77 mari-lou­i­se.anderstedt@tte­la.se

Helg ef­ter helg blir bo­en­de i Mel­le­rud stör­da nat­te­tid av bus­kö­ran­de ung­do­mar i A-traktorer och per­son­bi­lar. Po­li­sen har fått flera te­le­fon­sam­tal om ovä­sen på grund av bi­lar­na, men även från smäl­la­re och ra­ke­ter.

En­ligt Monica Lind­berg, po­li­sens sta­tions­be­fäl i Mel­le­rud, har bus­li­vet på­gått un­der lång tid. Och det hand­lar om ett ti­o­tal A-traktorer och flera per­son­bi­lar.

– Nu är in­te al­la ute och kör på sam­ma gång, men de är till­räck­ligt många sam­ti­digt för att stö­ra or­dent­ligt. Vi är med­vet­na om pro­ble­met, ty­värr finns det in­te till­räck­ligt många po­li­ser för att va­ra här jämt när det är stö­kigt, sä­ger hon.

A-traktorer, om de in­te är trim­ma­de, kom­mer in­te upp i höga has­tig­he­ter – max 30 kilo­me­ter per tim­ma. Men fö­rar­na äg­nar sig åt att ga­sa, slad­da och kö­ra runt i bland an­nat ron­del­ler och ga­ta upp och ga­ta ner. Mo­tor­bull­ret får dess­utom hjälp av ung­do­mar i ”van­li­ga” per­son­bi­lar.

BO­EN­DE ÄR OCK­SÅ oro­li­ga över att det ska in­träf­fa all­var­li­ga olyc­kor då ung­do­mar­na även hål­ler till vid en ben­sin­sta­tion där de slad­dar runt ben­sin­pum­par­na.

– Det är di­rekt livs­far­ligt om nå­gon skul­le kö­ra in i pum­par­na. Vid ett till­fäl­le kun­de en po­lis­pa­trull skic­kas dit och man pra­ta­de med ung­do­mar­na. Då lug­na­de det ner sig den nat­ten, sä­kert för att patrul­len stan­na­de kvar en stund ef­teråt, sä­ger Monica Lind­berg.

Ös­ter­råd­a­plan vid Press­by­rån har bli­vit en natt­lig sam­lings­plats. Monica Lind­berg be­rät­tar:

– Man kan nog sä­ga att det är ett till­håll. Bo­en­de runt tor­get sä­ger att det i prin­cip var­je helg kas­tas smäl­la­re och ra­ke­ter där. Stö­kig­he­ter­na på­går året runt och nog kan man ef­ter­ly­sa ett för­äld­ra­an­svar då flera av ung­do­mar­na är 16-18 år.

DE SOM UPP­LE­VER sig stör­da bå­de ring­er po­li­sen och hör av sig di­rekt till Monica Lind­berg. Hon för­sö­ker för­kla­ra att det är en re­surs­frå­ga för po­li­sen, att hon in­te äger frå­gan.

– Många kla­gar ock­så på att po­li­sen in­te upp­fyl­ler Med­bor­gar­löf­tet att upp­rätt­hål­la lugn och ord­ning, sä­ger hon.

Sten-an­ders Jo­hans­son, chef för lo­kal­po­lis­om­rå­det i Öst­ra Fyr­bo­dal, upp­ger att man ny­li­gen sett över re­surs­för­del­ning­en. En­ligt ut­vär­de­ring­en är Dals­land in­te ef­ter­satt.

– Vi har po­li­siä­ra re­sur­ser som ut­går från oli­ka plat­ser och ett två­skift för Dals­land som ut­går från Mel­le­rud. Re­sur­ser­na styrs ef­ter larm som pri­o­ri­te­ras av RLC, po­li­sens re­gi­o­na­la larm­cen­tral, sä­ger han och för­kla­rar vi­da­re:

– NU FINNS dess­utom en ex­tra po­li­siär till­gång. Un­der ett sex­mån­ders­pro­jekt ska en re­surs som kom­mun­po­lis ar­be­ta i Dals­land med kon­takt­ska­pan­de verk­sam­het och även in­gå i nor­mal ut­ryck­nings­be­red­skap.

Sten-an­ders Jo­hans­son be­to­nar vik­ten av att all­tid, om man vill ha po­li­sens hjälp, ringa 112 i aku­ta si­tu­a­tio­ner och 114 14 när det är mind­re akut. RLC kan se­dan pri­o­ri­te­ra, lar­ma och för­de­la till­gäng­li­ga po­li­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.