Bo­en­de fick eva­kue­ras vid dra­ma­tisk brand

Ttela - - Nyheter - LARS CARLS­SON 0520-42 26 80 lars.carls­son@tte­la.se

Ett ut­hus brann ut­an­för Frän­de­fors nat­ten till tis­dag. I lo­ka­len fanns gas­flas­kor, som gjorde att man fick eva­ku­e­ra bo­en­de i när­lig­gan­de fas­tig­het.

Det var vid 02.30-ti­den som lar­met kom om en fullt ut­veck­lad brand i en bygg­nad, som fun­ge­rar som verk­stad. Rädd­nings­tjäns­ten kon­sta­te­ra­de snabbt att det fanns gas­flas­kor i lo­ka­len.

– Vi fick sät­ta upp ett sä­ker­hets­av­stånd på 300 me­ter på grund av ex­plo­sions­ris­ken och eva­ku­e­ra folk, sä­ger Johan Yt­ter­berg, in­re be­fäl hos Närf.

Det var fem per­so­ner som fick eva­kue­ras och ta sig till en sko­la i när­he­ten un­der nat­ten.

”Vi fick sät­ta upp ett sä­ker­hets­av­stånd på 300 me­ter på grund av ex­plo­sions­ris­ken och eva­ku­e­ra folk”

Vid fem­ti­den lyc­ka­des man få dit en spe­ci­a­list som kun­de skju­ta sön­der och punk­te­ra flas­kor­na.

– An­nars ha­de vi fått ha av­spär­rat i 24 tim­mar på grund av ex­plo­sions­ris­ken, sä­ger Johan Yt­ter­berg.

Vid sju­ti­den på mor­go­nen var en tank­bil från Rädd­nings­tjäns­ten kvar på plat­sen för att be­va­ka den glö­dan­de brand­här­den. Ut­hu­set är nu helt ned­brun­net och på ef­ter­mid­da­gen häv­des av­spärr­ning­en. Inga per­so­ner kom till ska­da och de bo­en­de kun­de åter­vän­da. Po­li­sen miss­tän­ker ing­et brott och har lagt ner för­un­der­sök­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.