Så många ger lön till Kro­no­fog­den

Ttela - - Nyheter - CA­RO­LI­NE HOLMGREN 0520-422600 ca­ro­li­ne.holmgren@tte­la.se

Drygt 100 000 per­so­ner i Sverige har skul­der hos Kro­no­fog­den och får in­te själ­va för­val­ta över sin lön. Möj­lig­he­ter­na att lå­na peng­ar är i dag oänd­li­ga. Men trots det ökar in­te an­ta­let skuld­sat­ta hos Kro­no­fog­den.

I Sverige le­ver cir­ka 100 000 per­so­ner med lö­ne­ut­mät­ning från Kro­no­fog­den. Det in­ne­bär att ar­bets­gi­va­ren skic­kar en del av lö­nen di­rekt till Kro­no­fog­den var­je må­nad.

– Det är tufft att le­va med lö­ne­ut­mät­ning. Det vitt­nar många om. Det är svårt att få det att gå ihop, sä­ger An­na Ly­der, team­chef på verk­stäl­lig­he­ten på Kro­no­fog­den, i ett press­med­de­lan­de.

I TTE­LA:S KOM­MU­NER har an­ta­let skuld­sat­ta hos Kro­no­fog­den med lö­ne­ut­mät­ning va­rit re­la­tivt oför­änd­rat. 2010 lev­de drygt 1 500 per­so­ner med lö­ne­ut­mät­ning och 2016 har an­ta­let mins­kat till 1 400.

I Vä­ners­borg och Troll­hät­tan har an­ta­let kon­stant mins­kat un­der pe­ri­o­den, och 2016 låg an­ta­let på 456 re­spek­ti­ve 589 per­so­ner.

I Mel­le­rud lig­ger an­ta­let skuld­sat­ta hos Kro­no­fog­den på 133 per­so­ner. 2013 var an­ta­let i Lil­la Edet 198 per­so­ner, men har se­dan dess gjort en kraf­tig ök­ning till 240 per­so­ner.

Möj­lig­he­ten att lå­na peng­ar har ald­rig va­rit så stor som nu.

Men trots det har an­ta­let skuld­sat­ta hos Kro­no­fog­den in­te gjort en dra­ma­tisk ök­ning. Siff­ran på 423 000 fy­sis­ka per­so­ner har le­gat på sam­ma ni­vå se­dan 2010.

DÄR­E­MOT HAR AN­TA­LET an­sök­ning­ar om obe­tal­da snabb­lån ökat kraftigt. Från drygt 1 700 år 2006 till cir­ka 57 000 år 2014. Mo­bilskul­der­na top­pa­de år 2015, men har se­dan dess vänt kur­van och mins­kar nu i an­tal.

Den som år ef­ter år le­ver med en lö­ne­ut­mät­ning och in­te har nå­gon möj­lig­het att be­ta­la till­ba­ka, kan an­sö­ka om en skuldsa­ne­ring.

– DET GÅR all­tid att gö­ra en an­sö­kan. Om till ex­em­pel skul­der­na är så sto­ra el­ler in­koms­ter­na så små kan Kro­no­fog­den be­dö­ma att en pro­cess för skuldsa­ne­ring ska in­le­das, sä­ger Dan Eriks­son, kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg på Kro­no­fog­den.

Bild: JES­SI­CA GOW / TT

SNAB­BA CASH. An­ta­let snabb­lån har ökat kraftigt se­dan 2006.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.