Hög­tryck i bet

NÄ­RINGS­LIV: SWEROCK BLAN­DAR BETONG TILL BYGGEN

Ttela - - Nyheter -

Bygg­bran­schen går för hög­tryck och det märks även vid till­verk­ning av betong. Den an­vänds vid byggen av så­väl vil­lor som in­du­stri­lo­ka­ler, men det finns fler an­vänd­nings­om­rå­den.

Be­tong­bi­len bac­kar in och bör­jar fyl­las. Allt över­va­kas av Ro­land Strand via en skärm en vå­ning upp.

Vid ett byg­ge någ­ra mil norrut, i Frän­de­fors, vän­tar de på den ny­blan­dan­de be­tong­en.

Det finns en rad oli­ka bland­ning­ar av betong. För att va­ra säk­ra på att kun­der­na får rätt kva­li­tet tas det även pro­ver så att håll­fast­he­ten är rätt.

– Det här är själ­va hjär­tat i vår verk­sam­het, sä­ger Ro­land Strand och pe­kar på skär­men som vi­sar där be­tong­en blan­das.

Betong be­står av bal­last som är berg­ma­te­ri­al, sam­man­bun­det av ce­ment och vat­ten. Be­tong­ens egen­ska­per be­stäms till störs­ta del av för­hål­lan­det mel­lan vat­ten och ce­ment men även av oli­ka till­sat­ser.

– Den här fa­bri­ken var först ut att an­vän­da hel­kross och in­te na­tur­grus, sä­ger Mattias An­ders­son.

MA­TE­RI­A­LET SOM AN­VÄNDS kom­mer från Nä­ver­dra­get, en grus­grop någ­ra kilo­me­ter bort. Da­gens bland­ning be­står av grus, 0:4 samt stör­re sten, 8:16, där siff­ror­na står för stor­le­ken i mil­li­me­ter.

An­lägg­ning­en på Trestads cen­ter i Vä­ners­borg bygg­des 1990. Swerock har även en lik­nan­de an­lägg­ning på Frö­land i Ud­de­val­la, men nå­got mind­re.

Det är bra om an­lägg­ning­ar­na lig­ger re­la­tivt nä­ra där le­ve­ran­sen ska ske.

– Fram­för allt när det är 25 gra­der varmt ute och so­ligt. Då stel­nar det snabbt, sä­ger Ro­land Strand.

Det är det in­te den­na små­reg­ni­ga dag. Swerock till­hör Pe­ab-kon­cer­nen, men kun­der­na kom­mer från en rad oli­ka fö­re­tag som byg­ger allt från vil­lor till stör­re in­du­stri­lo­ka­ler.

Sam­man­lagt finns det tio be­tong­bi­lar som kör med Swerocks log­ga, två eg­na och åt­ta som körs av and­ra

Fy­ra oli­ka sor­ters ce­ment an­vänds vid till­verk­ning­en av be­tong­en vid Swerocks an­lägg­ning vid Trestads cen­ter.

Det tas pro­ver i lab­bet på den betong som blan­das på an­lägg­ning­en, och pro­ver­na spars.

FULL MED BETONG. Tio be­tong­bi­lar körs med Swerocks log­ga från de två an­lägg­ning­ar­na på Frö­land i Ud­de­val­la och på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.