Ky­lan kan krä­va fler döds­of­fer

Ttela - - Världen - MATTIAS ARESKOG/TT KRISTIN GROTH/TT

Tu­sen­tals män­ni­skor som fått si­na hus ra­se­ra­de i Iran har till­bring­at en and­ra natt ut­om­hus. Nu ris­ke­rar ky­lan att krä­va än­nu fler döds­of­fer, ef­ter jord­bäv­ning­en där fler än 530 män­ni­skor om­kom­mit.

– Det är en väl­digt kall natt. Vi be­hö­ver hjälp. Vi är i be­hov av allt. Myn­dig­he­ter­na mås­te skynda på hjäl­pin­sat­ser­na, sä­ger en hem­lös kvin­na i den hårt drab­ba­de sta­den Sar­pol-e Za­hab i stat­lig iransk tv.

Skal­vet, med mag­ni­tu­den 7,3, drab­ba­de minst 500 by­ar och stä­der, många av dem i de ber­gi­ga de­lar­na av Ker­mans­hah, som grän­sar till Irak. Tu­sen­tals män­ni­skor har sökt skydd i pro­vi­so­ris­ka lä­ger, me­dan många and­ra till­bring­at en and­ra natt un­der bar him­mel, av räds­la för fler ef­terskalv.

–FLER MÄN­NI­SKOR kom­mer att dö på grund av ky­lan. Min fa­milj le­ver i en by nä­ra Sar­pol-e Za­hab, men jag kan in­te ta mig dit. Jag vet in­te ens om de le­ver el­ler är dö­da, sä­ger Ro­han Mes­h­kat till ny­hets­by­rån Reu­ters.

Sam­ti­digt kom­mer mot­stri­di­ga in­sat­ser om rädd­nings­in­sat­ser­na.

Ny­hets­by­rån AP skri­ver att rädd­nings­ar­be­ta­re och in­vå­na­re i Sar­pol-e-za­hab för­tviv­lat grä­ver i ras­mas­sor­na ef­ter över­le­van­de.

Först sent på mån­da­gen ha­de al­la vägar­na i Ker­mans­ha­h­pro­vin­sen öpp­nats för tra­fik igen.

Men en­ligt myn­dig­he­ter­na är chan­ser­na att hit­ta fler över­le­van­de ex­tremt låg.

– Rädd­nings­in­sat­ser­na i Ker­mans­ha­h­pro­vin­sen har av­slu­tats, sä­ger Pir-hos­se­in Ko­livand, vid Irans rädd­nings­tjänst till stat­lig tv.

LAN­DETS ANDLIGE HÖGSTE ledare ay­a­tol­la Ali Kha­me­nei har sänt si­na kon­do­le­an­ser och upp­ma­nar myn­dig­he­ter­na att gö­ra allt de kan för att hjäl­pa de drab­ba­de. Pre­si­dent Has­san Rou­a­ni kom­mer att be­sö­ka om­rå­det un­der da­gen.

Fler än 530 män­ni­skor i Iran om­kom i skal­vet och an­ta­let ska­da­de är över 8 000, upp­ger den stat­li­ga ny­hets­by­rån Ir­na.

Från grann­lan­det Irak rap­por­te­ras sju döds­of­fer och drygt 500 ska­da­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.