Ny vän­da i is­länds­ka re­ge­rings­sam­tal

Ttela - - Världen -

IS­LAND: Ef­ter att ha miss­lyc­kats att bil­da en is­ländsk ko­a­li­tions­re­ge­ring med and­ra väns­ter­par­ti­er vän­der sig Katrín Ja­kobs­dót­tir, le­da­ren för Grö­na väns­tern, nu hö­gerut. Svek­de­bat­ten lå­ter in­te vän­ta på sig. Den stat­li­ga tv-ka­na­len RÚV rap­por­te­rar om med­lem­mar som be­gärt ut­trä­de ur par­ti­et i pro­test mot ini­ti­a­ti­vet, som tas drygt en vec­ka ef­ter det att Katrín Ja­kobs­dót­tir av­bru­tit för­hand­ling­ar om en ko­a­li­tions­re­ge­ring med fö­re­trä­da­re för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Pi­rat­par­ti­et och mit­ten­par­ti­et Fram­stegs­par­ti­et.

Till den nya sam­tals­run­dan har hon i stäl­let bju­dit in Själv­stän­dig­hets­par­ti­et och Fram­stegs­par­ti­et, rap­por­te­rar Reu­ters. (TT)

Bild: FRANK AUGSTEIN/TT

I SAM­TAL. Grö­na väns­terns Katrín Ja­kobs­dót­tir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.