To­ve Lo om nya ski­van: ”Det blir en an­nan nerv”

Ttela - - Kultur & Nöje - LI­NUS BRÄNNSTRÖM/TT

To­ve Lo är till­ba­ka. I vec­kan släpps Blue lips (La­dy wood pha­se II) och som van­ligt är för­vänt­ning­ar­na sto­ra – men den svens­ka världs­stjär­nan tar pres­sen med ro. – Om jag själv är nöjd med det jag ska­par bryr jag mig in­te så myc­ket, sä­ger hon.

Det har va­rit en hek­tisk tid se­dan To­ve Lo gav ut sitt and­ra stu­di­o­al­bum La­dy wood för gans­ka ex­akt ett år se­dan. Hon har tur­ne­rat runt he­la världen, bå­de som hu­vud­akt och som för­band på Cold­plays mas­si­va A he­ad full of dreams-tur­né.

Fram­för allt det sist­nämn­da var lä­ro­rikt.

– Att gå från att ha sin egen publik till att öpp­na för 80 000 män­ni­skor som ba­ra ”vi vet in­te vem du är”... Ef­ter förs­ta gi­gen gick vi av sce­nen och in­såg att vi mås­te tän­ka om. Det var en ut­ma­ning, jag tror att vi al­la ha­de bli­vit gans­ka be­kvä­ma i hur vi var på sce­nen. Nu var vi tvung­na att ge på ett an­nat sätt, jag mås­te kun­na ge även om jag in­te kan lu­ta mig mot publi­kens gen­svar, sä­ger To­ve Lo.

MED TAN­KE PÅ all tid ute på vägar­na är det im­po­ne­ran­de att det kom­mer en ny ski­va re­dan nu. Faktum är dock att Blue lips (La­dy wood pha­se II), som är ett slags fort­sätt­ning på La­dy wood, egent­li­gen skul­le ha släppts än­nu ti­di­ga­re.

– Det var tan­ken och det ha­de nog gått att ge ut det myc­ket ti­di­ga­re, så som det var. Men jag kan in­te släp­pa i väg nå­got om det in­te är ex­akt som det ska va­ra. Jag för­står det här med att det är fan­tas­tiskt om nå­got släpps på en snygg tids­lin­je men om jag kan gö­ra det bätt­re... Jag har svårt att för­stå hur man kan pri­o­ri­te­ra rätt da­tum fö­re rätt konst­verk, sä­ger To­ve Lo.

Men nu är allt­så tav­lan fär­dig­må­lad och med fa­cit i hand blev ock­så he­la La­dy wood-pro­jek­tet, med si­na to­talt fy­ra de­lar upp­de­la­de på två al­bum, pre­cis så som To­ve Lo vil­le att det skul­le bli.

– Jag har verk­li­gen hål­lit mig till vad jag vil­le att det skul­le va­ra, där­e­mot har det bli­vit myc­ket bätt­re än vad det ha­de va­rit om jag ha­de släppt allt ti­di­ga­re. Så jag hop­pas att mi­na fans tyc­ker det ock­så, sä­ger hon.

BLUE LIPS HAR en stör­re bredd än La­dy wood, bå­de mu­si­ka­liskt och text­mäs­sigt. To­ve Lo sä­ger själv att den nya ski­van in­ne­hål­ler ”de all­ra gla­das­te och de all­ra leds­nas­te lå­tar­na”.

– Det blir en an­nan nerv på nå­got sätt. La­dy wood var gans­ka sam­man­häng­an­de i ljud­bild och text­te­man, det var som en kall­het som jag ha­de för att jag kän­de att jag be­höv­de skyd­da mig själv. Det fanns ing­en na­i­vi­tet på det al­bu­met och det tror jag att jag har lagt till här, sä­ger hon.

To­ve Lo har upp­trätt i are­nor över he­la världen men tyc­ker fort­fa­ran­de att det är spe­ci­ellt att spe­la i Sverige. ”Jag job­ba­de i gar­de­ro­ben i Glo­ben ef­ter sko­lan för att man fick se en mas­sa kon­ser­ter gra­tis. Så att spe­la där skul­le va­ra rik­tigt sjukt”, sä­ger hon. * He­ter egent­li­gen Eb­ba To­ve El­sa Nils­son. Född 1987 i Stock­holm.

* Gick sång­lin­jen på mu­sik­gym­na­si­et Ryt­mus till­sam­mans med bland and­ra Ca­ro­li­ne Hjelt från grup­pen Ico­na Pop.

* Slog ige­nom på all­var som so­lo­ar­tist med Ha­bits (stay high) 2014. Sing­eln nåd­de plats tre på Bill­board Hot 100, värl­dens vik­ti­gas­te sing­el­lis­ta. Det är den högs­ta pla­ce­ring­en för en svensk ar­tist se­dan Ace of Ba­se top­pa­de lis­tan med The sign 1994.

* De­bu­tal­bu­met Qu­een of the clouds släpp­tes ock­så 2014. I fjol kom al­bu­met La­dy wood som in­ne­höll de två förs­ta de­lar­na av en sång­cy­kel på fy­ra de­lar – Fairy dust och Fi­re fa­de.

* Blue lips (La­dy wood pha­se II) släpps den 17 no­vem­ber. Den in­ne­hål­ler de två av­slu­tan­de de­lar­na av sång­cy­keln – Light beams och Pit­ch black.

To­ve Lo fick ett enormt ge­nom­brott över he­la världen med sitt de­bu­tal­bum Qu­een of the clouds och sing­lar­na Ha­bits (Stay high) och Tal­king bo­dy – till­sam­mans har de två lå­tar­na spe­lats över en halv mil­jard gång­er på Spo­ti­fy.

La­dy wood blev ock­så fram­gångs­rik och ge­ne­re­ra­de bland an­nat jät­te­hit­ten ”Cool girl”. Än­då

kän­ner hon ing­en press på att fort­sät­ta le­ve­re­ra ra­di­o­sing­lar.

– Det är klart att skiv­bo­la­get har för­vänt­ning­ar, jag är saj­nad på ett ma­jor­bo­lag och när de har haft fram­gång vill de ha mer fram­gång. Men jag har än­då den tu­ren att jag kän­ner att de är med mig i det jag vill gö­ra, det har in­te va­rit ”den här lå­ten tyc­ker vi in­te om, den kan vi in­te släp­pa”. Det har ald­rig va­rit nå­gon dis­kus­sion kring det jag har le­ve­re­rat i mu­sik­väg, sä­ger To­ve Lo.

Den en­da pres­sen kom­mer från hen­ne själv.

– Men det hand­lar mer om att jag vill att det ska va­ra bra, jag har höga krav. Om jag själv är nöjd med det jag ska­par bryr jag mig in­te så myc­ket, det är klart att det är kul när det går bra men det blir in­te fo­ku­set.

NÄS­TA ÅR VÄN­TAR än­nu mer tur­ne­ran­de, To­ve Lo räk­nar in­te med att va­ra le­dig för­rän 2019. Och trots att hon re­dan har upp­levt mer un­der fy­ra år än vad de fles­ta svens­ka ar­tis­ter gör un­der ett liv har hon fort­fa­ran­de dröm­mar kvar att upp­fyl­la.

– En grej är ju att gö­ra en egen sta­di­um­tur­né och spe­la för 60 000 män­ni­skor. Det vo­re fan­tas­tiskt häf­tigt, sä­ger hon. Hur långt bor­ta är det?

– Jag vet in­te... Gans­ka långt bort, tror jag. Men det är svårt att sä­ga, vi får se nu hur den här plat­tan går.

Bild: JACK PLUNKETT/TT

TRIVS PÅ HEMMAPLAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.