Nob­bar playoff­hjäl­tar­na

Ttela - - Sport -

Playoff­se­gern mot Ita­li­en be­skrivs som en av Sve­ri­ges bäs­ta fot­bolls­pre­sta­tio­ner ge­nom ti­der­na. Men herr­lands­la­get är in­te ak­tu­ellt för nå­got av Idrotts­ga­lans pri­ser.

No­mi­ne­ring­ar­na fast­ställ­des re­dan för två vec­kor se­dan.

– Verk­li­gen märk­ligt, sä­ger mål­vak­ten Ro­bin Ol­sen till Af­ton­bla­det.

Pe­ter Lun­din är Idrotts­ga­lans pro­du­cent och sit­ter med i ju­ryn.

– Vi mås­te ju dra strec­ket nå­gon­stans, vi kan in­te ha oli­ka pe­ri­o­der för al­la no­mi­ne­ring­ar. Sam­ma reg­ler mås­te gäl­la för var­je täv­lan­de, sä­ger Lun­din.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.