Lustigs svor­dom: ”Del av grab­big jar­gong”

Ttela - - Sport - MATTIAS MÄCHS/TT

”Jäv­la fit­tor” skrek Mi­kael Lus­tig om de ita­li­ens­ka fan­sen. Ut­brot­tet har för­kla­rats med ils­ka och ad­re­na­lin. Men svor­do­mar som ”fit­tor” speg­lar ock­så en ned­vär­de­ran­de syn på kvin­nor som fort­fa­ran­de är van­lig i om­kläd­nings­rum, en­ligt or­ga­ni­sa­tio­nen Loc­ker room talk.

– Det är klart att man kan bli för­ban­nad och det får man va­ra, men man kan ut­tryc­ka sig på många oli­ka sätt när man tyc­ker att nå­got är job­bigt. Och det här är ett al­ter­na­tiv som jag in­te skul­le re­kom­men­de­ra, sä­ger or­ga­ni­sa­tio­nens ord­fö­ran­de Shan­ga Aziz.

Lustigs ils­ka ef­ter att de ita­li­ens­ka fan­sen bu­a­de och viss­la­de un­der den svens­ka na­tio­nalsång­en fång­a­des upp av tv-ka­me­ran som pa­no­re­ra­de längs den upp­ra­da­de svens­ka star­tel­van. ”Jäv­la fit­tor är de!” hör­des för­svar­spe­la­ren tyd­ligt skri­ka.

– Jag blev tag­gad och för­ban­nad, och det kanske var bra, sa Lus­tig i en in­ter­vju med Ex­pres­sen ef­ter mat­chen.

När för­bunds­kap­ten Jan­ne An­ders­son i dag fick frå­gan om vad han an­ser om Lustigs ut­brott kon­sta­te­ra­de han att det kom i ”stri­dens het­ta och med ad­re­nalin­påslag”. Men han tilla­de att det in­te var nå­got bra ord­val.

Andre­as Jans­son, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Svens­ka fot­boll­för­bun­det, hål­ler med om det.

– Det är in­te lämp­ligt att ut­tryc­ka sig så (som Lus­tig) som fö­re­bild. Och det vet jag att den här spe­la­ren är med­ve­ten om. Sen kan al­la gö­ra miss­tag, sä­ger han. Vad gör SVFF för att mot­ver­ka så­dant på and­ra håll i Fot­bolls­s­ve­ri­ge?

– Det hand­lar om att job­ba med tyd­ligt vär­de­rings­ar­be­te i he­la fot­bolls­rö­rel­sen. Se­dan mås­te de en­skil­da för­e­ning­ar­na job­ba med de här frå­gor­na i sin verk­sam­het, och det görs på många sätt. Från vårt håll hand­lar det om att in­spi­re­ra och upp­munt­ra så­da­na in­sat­ser och ini­ti­a­tiv, sä­ger Andre­as Jans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.