Nu kan du skri­va långt på Twit­ter

Ttela - - Väder -

Den för­ra sto­ra för­änd­ring­en var att in­ne­hål­let i ny­hets­flö­det in­te är i kro­no­lo­gisk ord­ning ut­an att det som en al­go­ritm tyc­ker är vik­ti­gast läggs överst. Jag gil­lar in­te det hel­ler. Jag kanske vän­jer mig. Du som ald­rig bör­jat med Twit­ter, el­ler slu­tat för att det kän­des krång­ligt, kan gö­ra ett för­sök nu. Gå till twit­ter.com i da­torn el­ler lad­da ned ap­pen Twit­ter till mo­bi­len och ska­pa ett kon­to. Du mås­te in­te ha ditt rik­ti­ga namn som an­vän­dar­namn.

LETA SE­DAN UPP in­tres­san­ta per­so­ner att föl­ja. An­vänd Twit­ters sök­funk­tion och sök på namn el­ler oli­ka in­tres­sen du har. Vill du föl­ja svens­ka ko­mi­ker kan du till ex­em­pel skri­va ko­mi­ker i sökru­tan och sen väl­ja vil­ka du vill föl­ja.

Du kan föl­ja folk du in­te kän­ner, men du ska in­te vän­ta dig att de föl­jer dig till­ba­ka.

Du kan ock­så sö­ka på en hash­tag, till ex­em­pel #me­too och hit­ta män­ni­skor som twee­tat om det.

Ge­nom att klic­ka på en per­sons bild kom­mer du till den pro­fil­si­dan och kan väl­ja att föl­ja. Du kan ock­så se vad den per­so­nen har för vän­ner och väl­ja bland dem.

Om du an­vän­der sö­ket smart kan du ha ut­byte av Twit­ter ut­an att föl­ja jät­te­många och ut­an att twitt­ra själv.

Du kan retwee­ta, skic­ka vi­da­re, det and­ra sä­ger om du tyc­ker det är bra.

Om du vill att and­ra ska föl­ja dig mås­te du ha ett fo­to till din pro­fil och fyl­la i nå­got om dig själv.

Pre­cis som på Fa­ce­book går det att bloc­ke­ra och an­mä­la om nå­gon upp­för sig il­la. Kän­da per­so­ner har of­ta en blå bock vid sitt namn för att vi­sa att det är den rik­ti­ga per­so­nen.

SNABBKURS. Mer än så här be­hö­ver du in­te kun­na för att an­vän­da Twit­ter. JK Row­ling och Mattias Bal­kan­der är två av mi­na fa­vo­rittwitt­ra­re. De hål­ler sig fort­fa­ran­de kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.