Gdahl och un­der­gång­en

Ttela - - Kultur & Nöje - LEONIDAS ARETAKIS/TT

och till­trä­det som stän­dig sek­re­te­ra­re två år se­na­re, sym­bo­li­se­ra­de det­ta este­tis­ka skif­te på högs­ta ort.

I ”Den sista gri­sen” – el­ler ”mans­gri­sen” som ex­hust­run Eb­ba Witt-bratt­ström kal­la­de den – från 2015 fram­står det rentav som en livs­de­vis: ”Ditt vär­de är li­ka med din för­må­ga att gö­ra ont, om så ba­ra ge­nom att slu­ta gö­ra gott.”

LIKT SI­NA HJÄL­TAR var Byron öp­pen med sitt mör­ker och sögs of­ta in i skan­da­ler, vil­ket ock­så gjor­de ho­nom till den förs­ta mo­der­na lit­te­ra­tur­stjär­nan.

Men 1816 flyd­de han Eng­land ef­ter all­var­li­ga an­kla­gel­ser om bland an­nat hust­ru­miss­han­del och in­cest.

Mäns de­ka­dens ses of­ta som en del av ge­ni­a­li­te­ten, men när den går över grän­sen är det plöts­ligt vik­tigt att skil­ja mel­lan liv och verk.

FÖR TVÅ ÅR se­dan lyf­te Eng­dahl fram sin vän Kul­tur­pro­fi­len som ide­a­lisk gent­le­man i en Dnin­ter­vju, men nu har han in­te kom­men­te­rat an­kla­gel­ser­na om sex­u­el­la över­grepp.

Det är en mo­dern Byron som fram­trä­der i Eng­dahls es­sä. Den högs­ta driv­kraf­ten är in­te pas­sio­nen ut­an döds­drif­ten, vil­jan till un­der­gång. Kär­le­kens ound­vik­li­ga ne­der­lag är in­te sorg­ligt ut­an själ­va po­äng­en, då det är i för­stö­rel­se som nya ord­ning­ar föds.

”Mäns de­ka­dens ses of­ta som en del av ge­ni­a­li­te­ten, men när den går över grän­sen är det plöts­ligt vik­tigt att skil­ja mel­lan liv och verk.”

ETT ÄK­TEN­SKAP OCH kanske även en aka­de­mi se­na­re på­minns man där­för om ett par ra­der ur Eng­dahls text till schla­gern ”Ny­års­bal­long­en” (2014), med mu­sik av Ben­ny An­ders­son:

”Och jag kän­de hur fri jag var/ allt jag byggt upp låg i grus.” * Ho­ra­ce Eng­dahl föd­des 1948 i Stock­holm, och väx­te del­vis även upp i Karls­kro­na. * Han blev dok­tor i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap vid Stock­holms uni­ver­si­tet. Länge var han med i re­dak­tio­nen för tid­skrif­ten Kris, och med­ver­ka­de som kri­ti­ker på Da­gens Ny­he­ter. Han har bland an­nat skri­vit ”Be­rö­ring­ens ABC” (1994) och ”Den sista gri­sen” (2015). * 1997 val­des han in i Svens­ka Aka­de­mi­en och mel­lan 1999 och 2009 var han dess stän­di­ge sek­re­te­ra­re.

Bild: LI­NUS SUNDAHL-DJERF/ARKIV

och aka­de­mi­le­da­mot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.