Färgspra­kan­de vin­ter

Låt vin­tern be­stå av mer än frostro­sor. Vin­ter­här­di­ga ro­sor lå­ter nog vän­ta på sig, men det finns många and­ra tå­li­ga väx­ter att gö­ra bal­kong­en, al­ta­nen el­ler träd­går­den vac­ker med.

Ttela - - Sidan 1 - KENNETH ERIKS­SON 0522-99200 kenneth.eriks­son@u7d.se

Trä­dens fal­lan­de löv mås­te in­te in­ne­bä­ra att träd­går­den el­ler ute­plat­sen står tom på le­van­de växter. Ut­veck­ling­en går mot fler växter som är bätt­re här­da­de mot nor­diskt vin­ter­kli­mat.

– När jag bör­ja­de fanns det ba­ra 2-3 växter, men nu har det ökat jät­te­myc­ket, sä­ger Fredrik Ro­berts­son som är växt­säl­ja­re på Bloms­ter­lan­det i Ud­de­val­la som för­tyd­li­gar att det in­te ba­ra är växtod­lar­na som ut­veck­lar väx­ter­na ut­an det finns ock­så en ef­ter­frå­gan bland kun­der som vill ha en vac­ker trädgård även vin­ter­tid.

Med den mur­ri­ga färgska­lan som fram­för allt en snö­fat­tig vin­ter för med sig är det kon­tras­ter som kun­der­na sö­ker ef­ter.

– Färg­star­ka växter vill många

ha på vin­tern. Det ska gär­na va­ra fär­ger som ly­ser upp, sä­ger Fredrik Ro­berts­son.

TREN­DEN ÄR TYD­LIG se­dan någ­ra år till­ba­ka ock­så på en an­nan front. I takt med att bal­kong­er, ute­plat­ser och he­la hus blir inlin­da­de i ljussling­or i de­cem­ber vill hu­sets in­vå­na­re kom­plet­te­ra det med växter.

– Ab­so­lut, så är det, sä­ger Re­gi­na Andersson som är flo­rist på Bloms­ter­lan­det.

Doft­ljung­en är en ny­het i ra­bat­ten som un­der­stry­ker ut­veck­ling­en mot fler vin­ter­här­di­ga växter.

– Vi för­vän­tar oss att den blir trendig, sä­ger växt­för­säl­ja­ren om plan­tan som väl upp­fyl­ler kri­te­ri­et på växt med färg.

AND­RA FÖR­SLAG TILL växter är höst­ljung­en och den klas­sis­ka, stän­digt grö­na ju­le­nen. Fredrik Ro­berts­son ploc­kar ock­så fram klock­ljung, tuv­vak­tel­bär och sil­ver­gir­land som al­ter­na­tiv, dock är ti­den för klock­ljung­en och sil­ver­gir­lan­den ut­mätt.

– Den kla­rar kanske in­te vå­ren, sä­ger Fredrik Ro­berts­son om den grå­vi­ta bol­len.

Ett av­gö­ran­de steg för att ha le­van­de växter i träd­går­den är plan­te­ring­en. Får kor­gen plast in­vän­digt blir tem­pe­ra­tur­skift­ning­ar­na mer skon­sam­ma för rot­sy­ste­met. Det går även att klä den över­vint­ran­de väx­ten med plast och pap­per på ut­si­dan av kru­kan.

– Men då för­svin­ner det snyg­ga, in­vän­der Re­gi­na Andersson.

VÄR­ME KRÄ­VER VAT­TEN, sam­ti­digt är vatt­net ett av väx­tens främs­ta hot om tem­pe­ra­tu­ren sjun­ker ner mot 0 gra­der.

– Till slut mås­te man slu­ta vatt­na, men får vatt­na tills det ba­ra är någ­ra få plus­gra­der, för­kla­rar Fredrik Ro­berts­son.

Möj­lig­he­ter­na till att ska­pa en re­gel­rätt vin­ter­träd­gård är sto­ra då ur­va­let plantor så att sä­ga väx­er. Vad är flo­ris­tens per­son­li­ga fa­vo­rit­bland­ning?

– Jag är så trå­kig så jag vill ba­ra ha en växt per kru­ka, sä­ger Re­gi­na Andersson.

– Det finns ing­et rätt el­ler fel, rå­der Fredrik Ro­berts­son den som vill pro­va oli­ka bland­ning­ar.

Bild: LASSE EDWARTZ

UPPSKATTAT. En flä­tad korg är op­ti­malt för de växter som ska trivas ute i ky­lan, en­ligt Fredrik Ro­berts­son.

Bild: LASSE EDWARTZ

FÄRDIGT. En be­kväm lös­ning för den som in­te vill el­ler kan kom­po­ne­ra en upp­sätt­ning växter är att väl­ja od­lar­nas fär­di­ga bland­ning­ar, tip­sar Fredrik Ro­berts­son.

VINTERFÄRG. Pe­renn ljung, tuv­vak­tel­bär och pryd­nadskål gör din trädgård till en ex­pres­sio­nis­tisk upp­le­vel­se även un­der den mör­ka års­ti­den.

NY OCH HET. Doft­ljung har na­tur­ligt od­lats fram till fle­ra fär­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.