HÄR BLIR TALLRIKEN GRÖNARE

Nu ska läns­sty­rel­sen bli grönare. Det­ta ge­nom en sats­ning på kli­mats­mart mat.

Ttela - - Sidan 1 - AGNETA KÄLLBERG 0522-992 27 ak@bo­husla­ning­en.se

Med fo­kus på ve­ge­ta­riskt och med fisk el­ler svenskt na­tur­be­teskött som ett kom­ple­ment ska myn­dig­he­ten fö­re­gå med ett gott ex­em­pel.

– Vi har 900 med­ar­be­ta­re och en rad mö­ten, kon­fe­ren­ser och re­pre­sen­ta­tion så det här är en del av det in­ter­na mil­jö­ar­be­tet. En vik­tig bak­grund är att vi till­sam­mans med Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen har ta­git fram en kli­matstra­te­gi, där vi har ta­git på oss en roll att ta an­svar för ar­be­tet. Då är det vik­tigt att fö­re­gå med gott ex­em­pel, sä­ger Svan­te Sjöstedt, kli­matstra­teg på läns­sty­rel­sen i Väst­ra Gö­ta­land.

Re­dan ti­di­ga­re har läns­sty­rel­sen ser­ve­rat eko­lo­gisk och när­pro­du­ce­rad mat men nu går man ett steg läng­re. Och flaskvat­ten är ta­bu se­dan 2017, nu dricks det ba­ra kran­vat­ten.

– Med den här sats­ning­en bi­drar vi bå­de till en mins­kad kli­mat­på­ver­kan och höga na­tur­vär­den ef­tersom köt­tet ska gyn­na bi­o­lo­gisk mång­fald, till ex­em­pel na­tur­be­teskött, sä­ger Svan­te Sjöstedt.

FIS­KEN SKA NA­TUR­LIGT­VIS kom­ma från ett håll­bart be­stånd.

– Vi be­hö­ver vän­da på matt­ri­ang­eln så att in­te köt­tet är ba­sen läng­re. Och vi vill upp­munt­ra den livs­stil som finns just nu med mer eko­lo­giskt och ve­ge­ta­riskt sä­ger lands­höv­ding­en An­ders Da­ni­els­son, i en kom­men­tar.

Hur det ser ut på öv­ri­ga läns­sty­rel­ser i lan­det vet in­te Svan­te Sjöstedt.

– Men vi är gär­na en fö­re­bild som fler kan föl­ja ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.