Så på­ver­kas ele­ver av in­köps­stop­pet

Sko­lor­na i Troll­hät­tan har nu va­rit verk­sam­ma i en vec­ka un­der det rå­dan­de in­köps- och vi­ka­ri­estop­pet och ef­fek­ter­na av in­köps­stop­pet bör­jar mär­kas.

Ttela - - Sidan 1 - LINUS NILSSON

NY­HE­TER: Sko­lor­na i Troll­hät­tan har nu va­rit verk­sam­ma i en vec­ka, se­dan det rå­dan­de in­köps- och vi­ka­ri­estop­pet in­för­des. Ef­fek­ter­na av stop­pet bör­jar att mär­kas.

TTE­LA har va­rit i kon­takt med ett fler­tal rek­to­rer för grund­sko­lan i Troll­hät­tan ef­ter in­fö­ran­det av köp­stop­pet. Un­der sam­ta­len fram­kom­mer det att prak­tisk un­der­vis­ning kom­mer på­ver­kas av in­köps­stop­pet. Al­la sko­lor upp­ger även att de in­te kom­mer kun­na fort­sät­ta att ut­veck­la den pe­da­go­gis­ka verk­sam­he­ten tills dess att köp­stop­pet är över.

CLAES HELLBORG, REK­TOR på Lyr­få­gel­sko­lan, me­nar att det har gjort ju­ste­ring­ar av un­der­vis­ning­en för att mins­ka på kost­na­der­na för in­köp men att det kom­mer att fort­sät­ta att ske prak­tis­ka mo­ment i hem­kun­ska­pen trots in­köps­stop­pet.

– Ser man till hur rikt­lin­jer­na är ut­for­ma­de finns det möj­lig­het att fort­fa­ran­de gö­ra in­köp även om det står att vi ska age­ra åter­håll­samt.

Två and­ra sko­lor som TTE­LA har va­rit i kon­takt med har sagt att man kom­mer att läg­ga om hem­kun­skaps­un­der­vis­ning­en och ha ett stör­re te­o­re­tiskt block un­der slu­tet av ter­mi­nen.

– I hem­kun­ska­pen finns det en hel del te­o­ri i dag mot hur det har sett ut ti­di­ga­re. Det tror jag in­te många vet då det har för­änd­rats myc­ket se­dan för­äld­rar­na gick i sko­lan, sä­ger An­na Fors­berg, rek­tor på Frälse­gårds­sko­lan och en av de and­ra sko­lor­na som kom­mer att ha mer te­o­ri i hem­kun­skaps­un­der­vis­ning­en.

De sex rek­to­rer­na som TTE­LA pra­tat med i sam­band med in­köps­stop­pet upp­ger att un­der­vis­ning­en kom­mer att fort­sät­ta som van­ligt och att det in­te kom­mer att mär­kas av nämn­värt.

– Det hand­lar främst om att de fles­ta av in­kö­pen för ter­mi­nen re­dan gjorts i ju­ni, me­nar He­le­na Back, rek­tor på Lex­torps­sko­lan. Men om de fles­ta in­kö­pen re­dan gjorts för ter­mi­nen och det in­te kom­mer att ha nå­gon på­ver­kan på hur man dri­ver sko­lan. Var­för in­för man då in­köps­stopp?

– Den dag­li­ga drif­ten kom­mer in­te att på­ver­kas un­der en kor­ta­re tids­pe­ri­od. Vi kan in­te sat­sa på att gö­ra någ­ra nya för­bätt­rings­ar­be­ten om de in­te se­dan ti­di­ga­re är bud­ge­te­ra­de, sä­ger hon.

PÅ LYR­FÅ­GEL­SKO­LAN, SOM har en fot­bolls­in­rikt­ning, har man be­slu­tat att in­te ge­nom­fö­ra det år­li­ga ut­by­tet med en sko­la i Gö­te­borg.

– Den här re­san har in­te fun­nits bud­ge­te­rad se­dan ti­di­ga­re så vi be­slu­tat oss för att dra in den. Al­la ex­tra buss­re­sor som in­te va­rit in­pla­ne­ra­de se­dan ti­di­ga­re har vi dra­git in för att mins­ka kost­na­der­na, sä­ger Claes Hellborg.

När det kom­mer till oför­ut­sed­da ut­gif­ter som brand, in­brott el­ler att en lä­ra­re blir sjuk finns det fort­fa­ran­de möj­lig­het att få gö­ra en in­ve­ste­ring ef­ter att be­slu­tet prö­vats av en­hets­che­fen för grund­sko­la.

Bild: RO­BIN ARON

IN­KÖPS­STOPP. Ett av de prak­tis­ka äm­ne­na som kom­mer att drab­bas av in­köps­stop­pet är hem­kun­ska­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.