Ing­et be­slut om fi­ran­de

Om ett par må­na­der in­trä­der 2019, det år Vänersborg fyl­ler 375 år. Men nå­gon for­mellt be­slut om hur fi­ran­det ska se ut finns in­te än.

Ttela - - Sidan 1 - NIKLAS JOHANSSON 0521-57 59 15 niklas.johansson@tte­la.se

NY­HE­TER: En­ligt planerna ska Vä­ners­borgs 375-års­fi­ran­de näs­ta år bland an­nat ske un­der ban­dyVM. Men med ba­ra någ­ra må­na­der kvar finns ing­et for­mellt be­slut.

Näs­ta år fyl­ler Vänersborg 375 år. Och sta­den ska fi­ra sin fö­del­se­dag. Men ett for­mellt be­slut om upp­lägg och bud­get tas för­mod­li­gen av po­li­ti­ker­na mind­re än två må­na­der in­nan be­mär­kel­seå­ret bör­jar.

Vis­ser­li­gen var ka­la­set på ta­pe­ten re­dan för ett par år se­dan när då­va­ran­de kom­mun­di­rek­tör ha­de up­pe frå­gan.

”Vi vill sät­ta guld­kant på det som re­dan finns” STEFAN LEIJON mark­nads­ko­or­di­na­tor

– Men se­dan ham­na­de det i trä­da, sä­ger mark­nads­ko­or­di­na­tor Stefan Leijon.

TI­DI­GA­RE I ÅR bil­da­des en ar­bets­grupp på nu­va­ran­de kom­mun­di­rek­törs upp­drag. Ett för­slag på upp­lägg pre­sen­te­ra­des för kom­mun­sty­rel­sens pre­si­di­um som di­rekt ef­ter som­ma­ren gav klar­tec­ken att fort­sät­ta ar­be­tet.

– Vi lig­ger i start­gro­par­na, men det är po­li­ti­ker­na som be­stäm­mer, sä­ger Stefan Leijon. Det finns de som tyc­ker att pla­ne­ring­en av 375-års-ju­bi­le­et är sent ute. Vad sä­ger du om det?

– I och med att upp­dra­get in­te har kon­kre­ti­se­rats ti­di­ga­re har vi fått an­pas­sa am­bi­tio­nen ef­ter ti­den. Vi har ju kun­nat för­be­re­da oss än­då. Man ha­de kun­nat sä­ga att vi in­te ska fi­ra alls, det är in­te al­la kom­mu­ner som fi­rar 375 år. Och vi har ett helt år på oss in­nan ju­bi­le­um­så­ret är slut, sä­ger Stefan Leijon.

Grund­dra­gen i fi­ran­det finns pla­ne­ra­de och tre hu­vud­till­fäl­len har fö­re­sla­gits. Det förs­ta är i sam­band med ban­dy-vm i skif­tet ja­nu­a­ri/ febru­a­ri med ex­po i Vm-byn och stort tårt­ka­las med le­van­de mu­sik i A-hal­len.

Näs­ta till­fäl­le blir Aqua Blå och na­tio­nal­da­gen.

– Vi för­läng­er Aqua blå någ­ra da­gar och gör en fan­tas­tisk na­tio­nal­dag, sä­ger Stefan Leijon.

FESTANDET PÅ HÖS­TEN sker i sam­band med kul­tur­vec­kan.

De bå­da kom­man­de ny­årsaft­nar­na ska fun­ge­ra som öpp­ning och av­slut­ning av ju­bi­le­et. Och mel­lan de stör­re eve­ne­mang­en blir an­nat smått och gott. Kom­mer det att bli ett bra fi­ran­de?

– Det blir ett fint fi­ran­de. Jag tyc­ker in­te att man mås­te brän­na iväg många mil­jo­ner. Vi har frå­gat ef­ter en dryg mil­jon. Man ska va­ra li­te spar­sam när det är tuf­fa ti­der. Vi har 365 fan­tas­tis­ka da­gar om året i Vänersborg, nu vill vi lyf­ta fram och för­stär­ka det. Vi vill sät­ta guld­kant på det som re­dan finns, sä­ger Stefan Leijon.

Bild: ARKIVBILDER

VILL FI­RA HE­LA ÅRET. Om allt går i lås ska Vä­ners­borgs fö­del­se­dags­ka­las fi­ras vid fle­ra till­fäl­len näs­ta år. Höjd­punk­ter­na blir vid na­tio­nal­da­gen, Aqua blå, ban­dy-vm och kul­tur­vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.