Ing­en mer vind­kraft

Avsla­get för tre nya vind­kraft­verk vid Väst­ra Berg står sig. Det be­slu­ta­de mil­jö- och bygg­nämn­den ny­li­gen. Men ett nytt över­kla­gan­de är re­dan på gång.

Ttela - - Sidan 1 - PASI HAKOPURO 0520-42 26 84 pasi.hakopuro@tte­la.se

NY­HE­TER: Avsla­get för tre nya vind­kraft­verk vid Väst­ra Berg står sig. Det be­slu­ta­de mil­jö- och bygg­nämn­den ny­li­gen. Men ett nytt över­kla­gan­de är re­dan på gång.

Ären­det med de tre pla­ne­ra­de vind­kraft­ver­ken vid Väst­ra Berg, en bergs­pla­tå väs­ter om or­ten Lil­la Edet, är ett åter­kom­man­de ären­de i kommunen.

Fö­re­ta­get Ram­ströms vind AB sök­te bygg­lov re­dan 2008 för de tre vind­kraft­ver­ken och be­vil­ja­des då bygg­lov. Det vann la­ga kraft i mars 2010, men pro­jek­tet på­bör­ja­des ald­rig och bygg­lo­vet för­föll i mars 2015.

EN NY AN­SÖ­KAN kom in i maj 2015 vil­ken av­slogs i mil­jö- och bygg­nämn­den. Det be­slu­tet över­kla­ga­des till mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len som in­te gav pröv­nings­till­stånd och nämn­dens avslag vann där­med la­ga kraft.

2017 görs ett nytt för­sök med en ny bygg­lov­san­mä­lan och även den gång­en blev det avslag i nämn­den.

– Det var li­te märk­ligt att det kom in en ny an­sö­kan. Det här har ju re­dan prö­vats, sä­ger Ulf Wet­terlund (L) le­da­mot i mil­jö- och bygg­nämn­den som yr­ka­de bi­fall till för­valt­ning­ens för­slag på avslag.

An­led­ning­en till att man in­te be­vil­ja­de bygg­lov den and­ra gång­en är att 2011 och 2012 an­tog kommunen en ny vind­bruks­plan samt en ny över­sikts­plan och då änd­ra­des för­ut­sätt­ning­ar­na för vi­da­re bygg­na­tion.

I VINDBRUKSPLANEN SAMMANVÄGS om­rå­dets riks­in­tres­se för vind­kraft­verk och dess na­tur­vär­den och be­döm­ning­en blev då att om­rå­det in­te är lämp­ligt för vind­krafts­an­lägg­ning­ar.

Vind­kraft­ver­ken mä­ter från 119139 me­ter med ro­tor­bla­den och ha­de bli­vit väl syn­li­ga från be­byg­gel­sen i när­he­ten. En­ligt an­sö­kan har de tre vind­kraft­ver­ken en ef­fekt av två me­ga­watt per verk.

Men Ram­ströms vind AB ger sig in­te. Avsla­get från nämn­den har re­dan över­kla­gats.

– Nu är vi till­ba­ka till ru­ta ett igen, för tred­je gång­en. Nu blir det ett nytt be­slut från Läns­sty­rel­sen som gäl­ler, sä­ger Lars Hed­ström i Ram­ström vind AB.

Bild: HENRIK BJÖRNSSON

ÖVERKLAGAR. Bygg­lov­san­sö­kan på tre nya vind­kraft­verk fick avslag i mil­jö- och bygg­nämn­den. Men den sö­kan­de gör ett nytt för­sök med en ny över­kla­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.