Vå­gar C gö­ra hö­ger­sväng i höst?

VAL 2018. Vä­ners­borgs timglas rin­ner så sak­te­li­ga ut in­för bildan­det av nytt sty­re. Låt nu in­te den för­sva­ga­de mi­no­ri­te­ten fort­sät­ta som ett re­sul­tat av be­kväm­lig­het.

Ttela - - Ledare - MAX ESKILSSON max.eskilsson@tte­la.se 0520-42 26 01

Över lan­dets finns sto­ra va­ri­a­tio­ner när det gäl­ler hur tä­ta ban­den är mel­lan So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Väns­ter­par­ti­et.

Of­tast finns åt­minsto­ne en re­la­tion. Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen är ett ex­em­pel på sam­man­hang där sam­för­stån­det är ovan­ligt starkt. Det gäl­ler av allt att dö­ma så­väl rent sak­po­li­tiskt som i sy­nen på for­mer­na för sam­ar­be­te och stra­te­gi.

I VÄNERSBORG SER för­ut­sätt­ning­ar­na helt an­norlun­da ut. Möj­li­gen skul­le in­te Väns­ter­par­ti­et ak­tivt släp­pa fram ett ut­ta­lat bor­ger­ligt sty­re vid skarpt lä­ge men in­te ens det är i kom­mu­nen helt otänk­bart.

I bå­de form- och in­ne­hålls­frå­gor står So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Väns­ter­par­ti­et oer­hört långt ifrån varand­ra och hål­ler in­te igen med att lå­ta det­ta kom­ma till ut­tryck of­fent­ligt. Det­ta spe­lar en vik­tig roll när det gäl­ler kom­mu­nens po­li­tis­ka lä­ge.

För när kom­mun­full­mäk­ti­ge i Vänersborg i ons­dags höll sitt sista sam­man­trä­de för man­dat­pe­ri­o­den var en sak sym­bo­liskt tyd­lig.

DEN NU­VA­RAN­DE STYRANDE mi­no­ri­te­ten, be­stå­en­de av So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et och Mil­jö­par­ti­et, har fle­ra pa­ral­lel­la op­po­si­tio­ner och det är up­pen­bart att det­ta fak­tum är kär­nan i det kom­pli­ce­ra­de po­li­tis­ka lä­get.

Väns­ter­par­ti­et, så kal­la­de Vä­ners­borgsal­li­an­sen, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och Med­bor­gar­par­ti­et ut­gör al­la op­po­si­tion men ing­en sam­lad så­dan.

Slut­sat­sen av det­ta är in­te själv­klar. Å ena si­dan in­ne­bär det att nu­va­ran­de rod­ret vi­lar på en så pass svag grund att det kan va­ra svårt att se ett kvar­han­kan­de som helt le­gi­timt.

Sam­ti­digt, med re­ser­va­tion för att för­hand­ling­ar i det tys­ta än­nu kan vi­sa sig änd­ra lä­get, finns ing­en an­nan stör­re sam­lad kon­stel­la­tion.

Cen­ter­par­ti­et har mak­ten i sin hand och Al­li­an­sen skul­le bli det stör­re bloc­ket om man väl­jer att gå över till and­ra si­dan. Än­då ty­der ing­et di­rekt på att det är på gång. Ett upp­brott skul­le ock­så va­ra dra­ma­tiskt då man i prin­cip gått hand i hand med S i prin­cip se­dan mil­len­ni­e­skif­tet.

Ett omöj­ligt steg är det där­e­mot in­te. Om man som C gör an­språk på att va­ra ett nä­rings­vän­ligt par­ti bor­de trots allt bor­ger­lig hem­hö­rig­het i det långa lop­pet va­ra det po­li­tiskt na­tur­li­ga ock­så på kom­mun­ni­vå.

I VEC­KAN BE­RÄT­TA­DE Gun­nar Li­dell (M) att sam­ar­be­tet mel­lan de tre bor­ger­li­ga par­ti­er­na ska fort­sät­ta och gav in­tryck av att in­vän­ta Dah­lins åter­kopp­ling när det gäl­ler ett för­slag på hur kom­mu­nen fö­reslås sty­ras (TTE­LA 10/10). Det är vik­tigt att han på all­var un­der­sö­ker för­ut­sätt­ning­ar­na att själv ta över.

Väl­jar­na är in­te en sam­lad ak­tör. Men att ett re­dan svagt sty­re tyd­ligt sjun­ker, be­tänk här Mil­jö­par­ti­ets fak­tis­ka hal­ve­ring av an­ta­let man­dat, ta­lar ett tyd­ligt språk.

Bild: JOHANNA LUNDBERG

VÄNERSBORG. Får Ma­rie Dah­lin (S) fort­sät­ta sty­ra el­ler kan Gun­nar Li­dell (M) ta över?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.