Onö­dig ex­tra läk­ta­re?

Ttela - - Insänt -

Svar till 1,9 mil­jo­ner för trev­li­ga­re at­mo­sfär?, 6 april, 2017

För en tid se­dan skrev ”Stå­plats du­ger” en in­sän­da­re där den­ne ifrå­ga­sat­te kom­mu­nens pri­o­ri­te­ring­ar när det blev klart att en ex­tra läk­ta­re i ishal­len för 1,9 mil­jo­ner skul­le byg­gas för att hö­ja publik­ka­pa­ci­te­ten och för­bätt­ra at­mo­sfä­ren.

I går var jag i ishal­len och såg när Vänersborg tog emot Stenungsund, hör och häp­na, av cir­ka 300 per­so­ner som var där an­vän­des den nya läk­ta­re en­dast av cir­ka tio per­so­ner.

Är det av okun­nig­het som vå­ra po­li­ti­ker och tjäns­te­män tar des­sa be­slut el­ler pri­o­ri­te­ras en­dast för­e­ning­ar som ga­par ef­ter myc­ket? Det känns som det finns an­nat som Vä­ners­borgs kommun be­hö­ver pri­o­ri­te­ra.

Tänk om och tänk rätt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.