Or­sa­ken är rå­dan­de kon­kur­rens­si­tu­a­tion

Ttela - - Insänt -

Svar till sig­na­tu­ren ”Lef­fe”, TTE­LA 10 ok­to­ber

I in­sän­da­ren ”ett miss­lyc­kan­de för Nu-sjuk­vår­den” be­skri­ver sig­na­tu­ren ”Lef­fe” hur spe­ci­a­list­lä­ka­re flyt­tar från Nu-sjuk­vår­den till pri­mär­vår­den.

Min kom­men­tar: Or­sa­ken till det­ta är i förs­ta hand att en pri­mär­vårdslä­ka­re i dag har be­tyd­ligt hög­re lön än mot­sva­ran­de spe­ci­a­list in­om Nu-sjuk­vår­den, dels be­ro­en­de på att de ock­så har läng­re spe­ci­a­list­ut­bild­ning och dels be­ro­en­de på rå­dan­de kon­kur­rens­si­tu­a­tion mel­lan oli­ka pri­va­ta och of­fent­li­ga vård­gi­va­re in­om pri­mär­vår­den.

Dess­utom är det bätt­re ar­bets­ti­der, mind­re kvälls­och helg­ar­be­te, och stör­re fri­het att på­ver­ka sitt ar­be­te. Al­la or­di­na­rie pri­mär­vårdslä­ka­re är i dag spe­ci­a­list­lä­ka­re. De fles­ta spe­ci­a­lis­ter­na från Nu-sjuk­vår­den har ge­nom åren flyt­tat till Ma­ria Al­berts vård­cen­tral i cent­rum och på se­na­re tid även till vård­cen­tra­len Pri­ma på In­no­va­tum.

Det är trå­kigt att Nu­sjuk­vår­den drä­ne­rats på fle­ra av si­na duk­ti­ga spe­ci­a­list­lä­ka­re sam­ti­digt som det kanske är en sund ut­veck­ling att stär­ka upp den kraf­tigt un­der­be­man­na­de pri­mär­vår­den yt­ter­li­ga­re.

Spe­ci­a­list­lä­ka­re, som ar­be­tat bå­de i pri­mär­vår­den och in­om Nu-sjuk­vår­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.