Stir­ra dig in­te blind på bäst fö­re-da­tu­met

Ttela - - Insänt - KARL AN­DERS­SON

Mat blir in­te då­lig för att tors­dag blir fre­dag, men en tred­je­del av svens­kar­na släng­er mat så fort bäst fö­re-da­tu­met har pas­se­rats. Den 16 ok­to­ber in­fal­ler Världs­livs­me­dels­da­gen. Da­tu­met är en på­min­nel­se om att slu­ta va­ra da­tum­fo­ku­se­rad och i stäl­let bör­ja nju­ta av di­na matupp­le­vel­ser.

Drygt 800 mil­jo­ner män­ni­skor li­der av hung­er var­je dag. Det sker sam­ti­digt som en tred­je­del av all mat som pro­du­ce­ras i värl­den slängs. För att öka med­ve­ten­he­ten om hung­er- och fat­tig­doms­frå­gor har FN ut­sett den 16 ok­to­ber till Världs­livs­me­dels­da­gen.

ÄVEN I SVE­RI­GE har vi ett stort matsvinn. To­talt 129 ki­lo matav­fall per per­son slängs var­je år. Un­ge­fär hälf­ten av det­ta är onö­digt matsvinn – det vill sä­ga mat som ha­de kun­nat ätas om den be­hand­lats an­norlun­da.

En or­sak till att vi släng­er så myc­ket mat är att vi stir­rar oss blin­da på bäst fö­re-da­tu­met. En tred­je­del av svens­kar­na släng­er all­tid el­ler ibland mat så fort de ser att bäst fö­re-da­tu­met har pas­se­rats, en­ligt en Si­fo­un­der­sök­ning som vi på Mats­mart lå­tit gö­ra. Av des­sa får åt­ta av tio all­tid el­ler ibland då­ligt sam­ve­te – helt i onö­dan.

FÖR BÄST FÖ­RE-DA­TU­MET är ba­ra är en ga­ran­ti från pro­du­cen­ten att va­ran hål­ler sam­ma kva­li­tet som vid till­verk­nings­till­fäl­let. Det be­ty­der in­te att ma­ten ska släng­as när da­tu­met pas­se­rats. Kaf­fe, ris el­ler knäc­ke­bröd sma­kar in­te säm­re ba­ra för att klockan slår tolv och tors­dag blir fre­dag.

Vi vill mins­ka matsvin­net. Från oli­ka mat­pro­du­cen­ter kö­per vi bland an­nat va­ror med kort bäst fö­re-da­tum. Vi säl­jer se­dan ma­ten vi­da­re till ra­bat­te­ra­de pri­ser. För­ra året räd­da­de bo­en­de i Väst­ra Gö­ta­land to­talt 346 ton mat från att släng­as ge­nom att hand­la det­ta. Där­med bi­drar de till att mins­ka matsvin­net.

VI BLIR FLER och fler som vär­de­sät­ter ge­nu­in gast­ro­no­mi och här­li­ga matupp­le­vel­ser som vå­ra sin­nen skän­ker oss. Och här finns en kopp­ling till mins­kat matsvinn: Ju bätt­re vi blir på att be­ja­ka och li­ta på vå­ra sin­nen, desto mer kan vi mins­ka matsvin­net. Luk­tar och sma­kar ma­ten bra går den ock­så ut­märkt att äta.

Kom ihåg den 16 ok­to­ber, da­tu­met som är en på­min­nel­se om att du in­te be­hö­ver stir­ra dig blind på bäst fö­re­da­tu­met. Vå­ga i stäl­let nju­ta av di­na sin­nen.

vd Mats­mart

Bild: MAJA SUSLIN/TT

SLÄNGS. En tred­je­del av svens­kar­na släng­er all­tid el­ler ibland mat så fort de ser att bäst fö­re-da­tu­met har pas­se­rats, en­ligt en Si­fo­un­der­sök­ning, skri­ver de­bat­tö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.