Am­bu­lans­fö­re­tag stöt­te på patrull

Ttela - - Nyheter -

REGIONALT: Un­der ett ar­bets­plats­be­sök från Ar­bets­mil­jö­ver­ket fick ett fö­re­tag som till­han­da­hål­ler am­bu­lan­ser på­back­ning.

En­ligt in­spek­tions­med­de­lan­det fanns det bris­ter i hur ar­bets­plat­sen in­for­me­rat per­so­na­len om hur ke­mis­ka ris­ker ska fö­re­byg­gas.

Den för­bätt­ring som Ar­bets­mil­jö­ver­ket vill se när de gör det pla­ne­ra­de åter­be­sö­ket är att ar­bets­ta­gar­na ska få god kän­ne­dom om de ris­ker som kan va­ra för­knip­pa­de med ar­be­tet och hur ris­ker­na ska fö­re­byg­gas. Det ska även sä­ker­stäl­las att rätt skydds­hands­kar an­vänds ut­i­från han­te­rat ke­miskt äm­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.