An­rikt hus lig­ger ute till för­sälj­ning

An­ri­ka och vackra Set­ter­bergs­ka hu­set har lagts ut till för­sälj­ning. Det är ett an­rikt hus som be­botts av Troll­hät­tans bätt­re be­med­la­de se­dan 1800-ta­let.

Ttela - - Nyheter - DANIEL GUSTAFS­SON 0520-42 26 79 daniel.gustafs­son@tte­la.se

Ett av Troll­hät­tans älds­ta hus som fort­fa­ran­de finns kvar lig­ger ute till för­sälj­ning på Hem­net. Hu­set som i folk­mun kal­las Set­ter­bergs­ka hu­set har en spän­nan­de histo­ria be­rät­tar Troll­hät­te­kän­na­ren och med­lem­men i för­e­ning­en Troll­hät­te­bor, Leif Gustavsson.

– Det är ett tju­sigt hus, sä­ger han och fort­sät­ter.

– Det bygg­des 1877 av en kap­ten Pet­ters­son som bo­stads­hus. Han var sjö­kap­ten och en av hans bå­tar het­te Ka­pel­la och gick på Gö­ta älv. Han bygg­de fle­ra trä­hus i stan.

”Troll­hät­tan har all­tid va­rit en ar­be­tarstad, men de som äg­de kvar­nar och verk­stä­der lev­de ett an­nat liv”

LEIF GUSTAVSSON För­e­ning­en Troll­hät­te­bor

HU­SET BESTÅR I DAG av två de­lar och den lägre de­len är den från 1877. Den hög­re de­len till­kom 1907 i sam­band med att dis­po­nent Set­ter­berg flyt­ta­de in med fru och två dött­rar. Fru Zet­ter­berg blev ef­ter ett tag än­ka och Leif Gustavsson tror att den ena dot­tern het­te Fre­dri­que och vet med sä­ker­het att den and­ra dot­tern het­te Ca­ro­li­ne.

Bå­da dött­rar­na bor sen kvar i hu­set ef­ter att mo­dern dött. Ca­ro­li­ne har ock­så gjort av­tryck i Troll­hät­tan.

– Hon do­ne­ra­de en grund­plåt till sta­tyn den evi­ga lå­gan som står i ”Tår­tan”, be­rät­tar Leif Gustavsson.

En­ligt mäk­la­ren Mat­hi­as Martins­son, köpte bagar­mäs­ta­ren Ed­vin Johansson hu­set 1938 och se­dan över­gick det till and­ra pri­vat­per­so­ner. Hu­set är se­dan 1954 K-märkt och då slu­ta­de det att va­ra ett bo­stads­hus och då hu­se­ra­de i stäl­let fö­re­tag, re­li­giö­sa sam­fund och stu­di­e­för­bund i hu­set.

– Ef­ter många de­cen­ni­er åter­gick hu­set till att åter bli en pri­vat­bo­stad och re­no­ve­ra­des grund­ligt in­vän­digt. Ut­vän­digt får hu­set in­te för­änd­ras, ef­tersom det är K-märkt, be­rät­tar mäk­la­ren.

PRISLAPPEN FÖR SET­TER­BERGS­KA hu­set är 8,95 mil­jo­ner kro­nor, ett högt pris för att va­ra en vil­la i Troll­hät­tan. Även när hu­set bygg­des var det tänkt som bo­stad för sta­dens bätt­re be­med­la­de. Gran­ne till hu­set är Troll­hät­tans älds­ta hus som kal­las Nord­kap, samt Odd Fel­low hu­set. Leif Gustavsson be­skri­ver om­rå­det li­te som då­ti­dens grädd­hyl­la.

– Troll­hät­tan har all­tid va­rit en ar­be­tarstad, men de som äg­de kvar­nar och verk­stä­der lev­de ett an­nat liv.

TROTS PRISET TROR mäk­la­ren på en för­sälj­ning.

– Det är många som har an­mält sitt in­tres­se, sam­man­fat­tar Mat­hi­as Martins­son.

Bild: DANIEL GUSTAFS­SON

TILL SA­LU. Set­ter­bergs­ka hu­set lig­ger nu ute till för­sälj­ning.

Bild: INNOVATUMS BILDARKIV

DÅ OCH NU. Hu­set be­stod först ba­ra av den lå­ga de­len men bygg­des till i bör­jan av 1900-ta­let. Bil­den är från 1909.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.