Pla­ne­rar för folk­fest i stan un­der VM

Med en ban­dy-kon­gress och stans fö­del­se­dags­fi­ran­de hop­pas pro­jekt­le­da­ren att ban­dy-vm blir mer än ett mäs­ter­skap. Och på kom­mu­nen pla­ne­ras det för folk­fest.

Ttela - - Nyheter - EMMA-KA­RIN BJÖRK 0520-42 26 13 emma-ka­rin.bjork@tte­la.se

”Det är ett unikt till­fäl­le där 20 na­tio­ner sam­las och där SVT di­rekt­sän­der mat­cher från Vänersborg”

ULF ADOLFSON pro­jekt­le­da­re ban­dy-vm

– Det är ett unikt till­fäl­le där 20 na­tio­ner sam­las och där SVT di­rekt­sän­der mat­cher från Vänersborg, sä­ger Ulf Adolfson.

Han är pro­jekt­le­da­re för ban­dyvm som ar­ran­ge­ras i Vänersborg 2019. Med ba­ra knappt fy­ra må­na­der kvar släpps i hel­gen bil­jet­ter­na till mat­cher­na som Sve­ri­ge spe­lar.

– He­la Vm-fes­ten skul­le må bra om vi lyc­kas lan­da i nå­got där vi kan kny­ta ihop cent­rum med Vm-byn, sä­ger Ulf Adolfson.

PÅ VÄ­NERS­BORGS KOMMUN ser Stefan Leijon som eve­ne­mangs­ut­veck­la­re ock­så po­ten­ti­a­len un­der VM.

– Min för­hopp­ning är att vi ska få en folk­fest även ut­an­för are­nan. Vi kom­mer att ha ett sam­ar­be­te där vi i Vm-byn upp­märk­sam­mar 375-års­fi­ran­det av stan i en ex­po i bil­der från Vänersborg.

Själ­va fö­del­se­da­gen skul­le dock kroc­ka med Vm-fi­na­len så där­för flyt­tas den från lör­da­gen till sön­da­gen. En­ligt Stefan Leijon pla­ne­ras fle­ra oli­ka kul­tu­re­ve­ne­mang på gå­ga­tan. Det kan va­ra mu­sik på stan och i Vm-byn, samt er­bju­dan­den i bu­ti­ker och på re­stau­rang­er.

Och han hop­pas ock­så att ett lik­nan­de tåg som i dag går mel­lan cent­rum och Ursand skul­le kun­na gå mel­lan Vm-byn och stan.

ALLT SKA GÖ­RAS in­om den bud­getram som re­dan av­ta­lats mel­lan kom­mu­nen och IFK Vänersborg en­ligt Stefan Leijon.

– Vi ser det här som en ”win-win­si­tu­a­tion”. Vi kom­mer att fyl­la ho­tel­len och det kom­mer va­ra tu­sen­tals be­sö­ka­re i stan un­der de här da­gar­na så det är klart att vi ska ta va­ra på den möj­lig­he­ten, sä­ger han.

En­ligt pro­jekt­le­da­ren för mäs­ter­ska­pet skul­le IFK Vänersborg in­te själ­va stå för and­ra kring­ar­range­mang. Men nu pra­tar även Ulf Adolfson ihop sig med ban­dy­för­bun­det för en ban­dy-kon­gress un­der två da­gar i sam­band med VM.

– Jag är just nu på väg till Sand­vi­ken för att pra­ta om en två-da­gars kon­gress med kon­fe­ren­ser un­der VM, be­rät­tar han på fre­da­gen.

Bild: BENGT KJELLIN

BANDYFEST. Bå­de täv­ling­ens pro­jekt­le­da­re och på kom­mu­nen ser man möj­lig­he­ter­na med att tu­sen­tals tu­ris­ter och ban­dyäls­ka­re kom­mer till stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.