Tur­ki­et ska ha spe­lat in mord

Ttela - - Världen - HENRIK SAMU­ELS­SON/TT

Tur­ki­et sä­ger sig ha så­väl vi­deo- som ljud­in­spel­ning­ar in­i­från Sau­dia­ra­bi­ens kon­su­lat som be­vi­sar att Ja­mal Khashog­gi mör­da­des där i för­ra vec­kan. Det rap­por­te­rar jour­na­lis­tens ar­bets­gi­va­re The Washing­ton Post.

– Man kan hö­ra hur han för­hörs, tor­te­ras och se­dan mör­das, sä­ger en käl­la till tid­ning­en.

Des­sa be­vis har in­te of­fent­lig­gjorts ef­tersom de in­ne­bär ett er­kän­nan­de av att Tur­ki­et spi­o­ne­rar på ut­länds­ka be­skick­ning­ar i lan­det, skri­ver tid­ning­en.

EN SAUDISK DELEGATION har an­länt till Tur­ki­et som en del i un­der­sök­ning­en av vad som hän­de Khashog­gi, upp­ger två tur­kis­ka käl­lor till Reu­ters. En ta­les­per­son för Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan har ti­di­ga­re sagt att Tur­ki­et har ac­cep­te­rat ett sau­diskt för­slag om att bil­da en ge­men­sam ar­bets­grupp för att ut­re­da fal­let.

Khashog­gi be­sök­te kon­su­la­tet i Istan­bul i för­ra vec­kan, för att skaf­fa ett do­ku­ment in­för sitt gif­ter­mål. Se­dan dess har han in­te synts till. Sau­dia­ra­bi­en häv­dar att den re­gim­kri­tis­ke jour­na­lis­ten läm­na­de kon­su­la­tet med för­rät­tat ären­de – men att det in­te finns bild­be­vis på det ef­tersom över­vak­nings­ut­rust­ning­en vid be­skick­ning­en in­te spa­rar nå­got ma­te­ri­al.

Tur­ki­et har dock he­la ti­den ver­kat väl­digt sä­kert i si­na an­kla­gel­ser: Khashog­gi mör­da­des av ett un­der­rät­tel­se­team som flu­gits in från Sau­dia­ra­bi­en en­kom för än­da­må­let. Kvar­le­vor­na för­des se­dan till hem­lan­det av agen­ter­na.

Tur­kis­ka fö­re­trä­da­re har en­ligt Washing­ton Post be­rät­tat om si­na vi­deo- och ljud­be­vis för USA. Det är dock oklart om ame­ri­kansk un­der­rät­tel­se­tjänst har fått stu­de­ra ma­te­ri­a­let.

VÄST­VÄRL­DEN ÄR BE­RO­EN­DE av saudisk ol­ja, och and­ra luk­ra­ti­va af­fä­rer med den ri­ka dik­ta­tu­ren. Många väs­ter­länds­ka fö­re­trä­da­re har ut­tryckt oro kring upp­gif­ter­na om Khashog­gi, men in­te va­rit li­ka hår­da i sin kri­tik som Tur­ki­et.

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump ef­ter­ly­ser klar­gö­ran­den, men er­kän­ner att han ogär­na lå­ter Khashog­gi­fal­let på­ver­ka för­bin­del­ser­na med Riy­ad.

– De läg­ger 110 mil­jar­der dol­lar på mi­li­tär ut­rust­ning, gre­jer som ska­par jobb i vårt land. Jag gil­lar in­te kon­cep­tet att stop­pa en in­ve­ste­ring på 110 mil­jar­der dol­lar för USA, för vad gör de då? De tar peng­ar­na och spen­de­rar dem i Ryss­land el­ler Ki­na el­ler nå­gon an­nan­stans, sä­ger Trump.

Frank­ri­kes ut­ri­kes­de­par­te­ment sä­ger i ett ut­ta­lan­de att det har bett sau­dis­ka myn­dig­he­ter att kom­ma med trans­pa­ren­ta och de­tal­je­ra­de svar på vad som hänt Khashog­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.