Sam­ma re­sa –dub­belt så dyr för­säk­ring

Ttela - - Konsument - MIA PET­TERS­SON mia.pet­ters­son@gp.se

Två par ska ta hus­bi­len till söd­ra Eu­ro­pa. De är i sam­ma ål­der, ska åka sam­ma da­tum och ta sam­ma väg ner. Och bå­da är kun­der hos Läns­för­säk­ring­ar. Trots det får Lars och Le­na-ka­rin be­ta­la mer än dub­belt så myc­ket som Ann-kristin och Leif för sin re­se­för­säk­ring.

FÖR­SÄK­RING:

Mest läng­tar de ef­ter att be­sö­ka Lis­sa­bon. El­ler kanske nor­ra Spanien, med sin go­da mat och vackra na­tur. Fast Mo­sel­da­len loc­kar så klart ock­så.

För and­ra året i rad ska Lars och Le­na-ka­rin Al­mqvist ta hus­bi­len ge­nom Eu­ro­pa med sik­te på spans­ka syd­kus­ten. Med sig på tu­ren har de si­na go­da vän­ner Ann-kristin och Leif Ols­son.

– Jag ser fram emot av­kopp­ling­en. Och allt man får se, sä­ger Leif.

Ef­tersom de ska va­ra bor­ta mer än 45 da­gar be­hö­ver de bäg­ge pa­ren för­länga det re­se­skydd som in­går i hem­för­säk­ring­en.

– Tänk om nå­got hän­der när vi är ute och åker? Då vill man va­ra sä­ker på att man får er­sätt­ning för till ex­em­pel hem­trans­port, sä­ger Lars Al­mqvist.

HAN OCH LE­NA-KA­RIN är pre­cis som ma­kar­na Ols­son för­säk­ra­de hos Läns­för­säk­ring­ar. Men me­dan de sist­nämn­da får be­ta­la cir­ka 1 400 kro­nor för att för­länga sin för­säk­ring, blir sam­ma sum­ma för Lars och Le­na-ka­rin Al­mqvist 3 611 kro­nor. Det­ta trots att de fy­ra är i sam­ma ål­der och ska kö­ra sam­ma väg mel­lan sam­ma da­tum. Ing­en av dem har va­rit med om nå­gon olyc­ka med hus­bi­lar­na, som bå­da sak­för­säk­rings­chef, Läns­för­säk­ring­ar Gö­te­borg och Bo­hus­län är helt nya. Och den en­da gång­en ma­kar­na Al­mqvist ti­di­ga­re ut­nytt­jat sin hem­för­säk­ring är när gräs­klip­pa­ren bli­vit stu­len.

– Vi är två pen­sio­närspar som le­ver li­ka­dant. Det är ju löj­ligt att det ska kos­ta mer än dub­belt så myc­ket för oss, sä­ger Le­na-ka­rin Al­mqvist.

För­kla­ring­en lig­ger i de drygt tio mil som skil­jer pa­rens hem åt. Lars och Le­na-ka­rin bor i Kungs­hamn och till­hör det, i det­ta fal­let, dy­ra­re Läns­för­säk­ring­ar Gö­te­borg och Bo­hus­län. Ann-kristin och Leif i Äl­väng­en till­hör där­e­mot Läns­för­säk­ring­ar Älvs­borg.

– Vi sam­ver­kar un­der ett ge­men­samt va­ru­mär­ke, men är se­pa­ra­ta för­säk­rings­bo­lag. Där­med kan pris­sätt­ning och vill­kor va­ri­e­ra.

Det sä­ger Björn Sched­win, sak­för­säk­rings­chef vid Läns­för­säk­ring­ar Gö­te­borg och Bo­hus­län.

EXAKT HUR DE räk­nar ut si­na ta­rif­fer för­blir en af­färs­hem­lig­het, men en­ligt ho­nom be­ror en pris­skill­nad som den­na ge­ne­rellt på re­spek­ti­ve bo­lags hi­sto­ris­ka ska­deut­fall.

– Om vi har drab­bats av sto­ra ska­dor på om­rå­det åter­speglas det i hur vi sät­ter pre­mi­er­na. Så prick­fria kun­der får be­ta­la för and­ras ska­dor?

– Det är väl själ­va grund­tan­ken med för­säk­ring, kanske i syn­ner­het i ett öm­se­si­digt bo­lag som Läns­för­säk­ring­ar, sä­ger Björn Sched­win.

Han syf­tar på fö­re­ta­gets struk­tur, som in­ne­bär att kun­der­na ock­så är de­lä­ga­re.

– De de­lar risk med varand­ra och var och en skyd­dar sig och sin egen­dom mot ska­da. Mot­pre­sta­tio­nen är att man är med och de­lar på kost­na­den för ska­dor som and­ra rå­kar ut för även när man som in­di­vid är ska­de­fri.

”De de­lar risk med varand­ra och var och en skyd­dar sig och sin egen­dom mot ska­da. Mot­pre­sta­tio­nen är att man är med och de­lar på kost­na­den för ska­dor som and­ra rå­kar ut för även när man som in­di­vid är ska­de­fri.”

BJÖRN SCHWEDIN,

HUSBILSÄGAREN LARS AL­MQVIST kan kö­pa för­kla­ring­en till pris­skill­na­den, men tyc­ker att Läns­för­säk­ring­ar i så­da­na fall bor­de va­ra tyd­li­ga­re i sin mark­nads­fö­ring med att de består av oli­ka bo­lag.

– Ge­me­ne man tän­ker ju på det som ett och sam­ma, sä­ger han.

– Jag kan för­stå att det kan ver­ka för­vir­ran­de, men sva­ret är att vi är 23 se­pa­ra­ta bo­lag som sam­ar­be­tar un­der ett ge­men­samt va­ru­mär­ke. Of­tast är det en styr­ka, ef­tersom vi kan va­ra lo­ka­la på ett an­nat sätt, sä­ger Björn Sched­win från Läns­för­säk­ring­ar Gö­te­borg och Bo­hus­län.

Bild: JONAS LINDSTEDT

FÖRLÄNGT SKYDD. Den som ex­em­pel­vis ska tåg­luf­fa el­ler back­pac­ka un­der en läng­re pe­ri­od mås­te för­länga re­se­skyd­det som in­går i hem­för­säk­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.