”Att stän­digt få lä­ra sig nytt är så gi­van­de”

VÄNERSBORG: KOMMUNIKATIONSCHEFEN STORMTRIVS PÅ JOB­BET

Ttela - - Familj - SOFIA CALLESSON 0520-42 26 91 sofia.callesson@tte­la.se

Som­ma­ren 2009 flyt­ta­de Niklas och hans hust­ru från Oslo där Niklas ar­be­ta­de som kom­mu­ni­ka­tions­råd­gi­va­re till ett, som han själv ut­tryc­ker det, gam­malt trev­ligt trä­hus i Vänersborg. Ma­kar­na vän­ta­de barn och kän­de att det kanske in­te var just i Oslo som de vil­le bil­da fa­milj.

– Dels så fick jag en käns­la av vad vill jag egent­li­gen hål­la på med? Jag kän­de att jag vil­le hit­ta ett ar­be­te som in­ne­bar att kom­mu­ni­ce­ra frå­gor som be­rör många. Dels vän­ta­de vi barn. Att vi ham­na­de just i Vänersborg var li­te av en slump. Vi hit­ta­de det där fi­na hu­set och även om vi in­te ha­de nå­gon an­knyt­ning till sta­den kän­des det som en trevlig plats som stäm­de bra in på hur vi vil­le bo.

Ef­ter en tids pap­pa­le­dig­het och ar­be­te som kom­mu­ni­ka­tions­chef åt For­tum i Nor­ge fick Niklas en dag se att en tjänst som kom­mu­ni­ka­tions­chef för Nu-sjuk­vår­den ut­lys­tes.

– Det var en helt ny tjänst in­om Nu-sjuk­vår­den som kän­des väl­digt spän­nan­de.

NIKLAS BÖR­JA­DE I Nu-sjuk­vår­den 2015 och trivs ef­ter tre och ett halvt år ut­märkt bra med si­na med­ar­be­ta­re och ar­bets­upp­gif­ter.

– Li­te av char­men med det här job­bet är att man ald­rig rik­tigt vet vad som hän­der och det tyc­ker jag är spän­nan­de, sä­ger Niklas.

Att ar­be­ta som kom­mu­ni­ka­tör på ett sjuk­hus be­skri­ver han som väl­digt ro­ligt, om­väx­lan­de och spe­ci­ellt. Att det in­ne­bär bå­de in­tern och ex­tern kom­mu­ni­ka­tion mel­lan oli­ka av­del­ning­ar och per­so­nal och sam­ti­digt stän­dig kom­mu­ni­ka­tion med me­dia och and­ra myn­dig­he­ter och in­stan­ser som sö­ker in­for­ma­tion.

– Jag har ju ing­en bak­grund av att ha ar­be­tat på sjuk­hus ti­di­ga­re. Det är en ar­bets­plats där per­so­na­len är spe­ci­a­lis­ter och of­ta kan myc­ket in­om ett gans­ka li­tet om­rå­de. Själv bru­kar jag sä­ga att jag kan li­te om gans­ka myc­ket. Jag lär mig nya sa­ker var­je dag där den ena da­gen säl­lan är den and­ra lik. Man får helt en­kelt var be­redd på det mesta och ibland värs­ta.

Niklas nämn­der sko­lat­ten­ta­tet på Kro­nan i Troll­hät­tan som ett ex­em­pel.

– Jag var i sam­ma rum som tjäns­te­man i be­red­skap när det förs­ta lar­met från SOS kom. Det löd att tio per­so­ner var svårt ska­da­de varav fle­ra var barn. Se­dan gick allt från noll till hund­ra. När min te­le­fon bör­ja­de ringa ha­de den förs­ta am­bu­lan­sen in­te ens läm­nat plat­sen. Ny­he­ten blev glo­bal på noll­tid, sä­ger Niklas.

HAN BE­RÄT­TAR ATT det ring­de kon­stant från bå­de na­tio­nel­la som in­ter­na­tio­nel­la me­di­er, sam­ti­digt som sjuk­hu­set bör­ja­de fyl­las av an­hö­ri­ga och vän­ner till ele­ver och per­so­nal på sko­lan som förts med am­bu­lans till sjuk­hu­set.

– Tryc­ket från me­dia var oer­hört stort. Tre och en halv tim­ma ef­ter att det förs­ta lar­met kom hölls en press­kon­fe­rens här på sjuk­hu­set. Vår hu­vud­upp­gift vid kri­ser är att stå för en fak­ta­ba­se­rad in­for­ma­tions­för­med­ling och mot­ver­ka ryk­tes­sprid­ning, sä­ger Niklas som be­skri­ver den da­gen som den mest dra­ma­tis­ka som han upp­levt un­der he­la sitt yr­kes­liv.

På frå­gan om Niklas kän­ner sig som li­te av spin­deln i nä­tet, vi som ar­be­tar på TTE­LA vet att han är i stort sett stän­digt an­träff­bar via mo­bil oav­sett vil­ken dag el­ler tid på dyg­net det må va­ra, sva­rar han så­här:

* Be­skri­ver sig själv som: ”Jag är en gans­ka spon­tan och kre­a­tiv per­son som gil­lar och att fånga möj­lig­he­ter­na när de upp­står och att sä­ga vad jag tyc­ker. Jag gil­lar nya ut­ma­ning­ar”.

Han har bland an­nat ar­be­tat som po­li­tisk råd­gi­va­re på re­ge­rings­kans­li­et i Stock­holm och på Eu­ro­pa­par­la­men­tet i Brys­sel och även eta­ble­rat ett svenskt it-fö­re­tag i län­der som Nor­ge och Hol­land. Men se­dan 2015 är Niklas Claes­son kom­mu­ni­ka­tions­chef för Nu-sjuk­vår­den – ett ar­be­te som han ver­kar storm­tri­vas med.

– Jo det där med att va­ra li­te av spin­del i nä­tet när det gäl­ler kom­mu­ni­ka­tion in­om Nu-sjuk­vår­den kan jag väl hål­la med om. Det är vik­tigt för mig att för­sö­ka hål­la ihop hel­he­ten och bå­de spri­da kun­skap och stolt­het över grän­ser mel­lan av­del­ning­ar­na. Men du, det här med att va­ra an­träff­bar näs­tan jämt för till ex­em­pel oss in­om me­dia på det sätt som du är, är in­te det rätt så på­fres­tan­de?

– Det är okej, visst det kan ringa en sen fre­dags­kväll el­ler ti­dig sön­dags­mor­gon, el­ler ja i stort sett när som helst. Men för det all­ra mesta är det lugnt. Vi le­ver i en sam­tid där sam­häl­let för­vän­tar sig, oav­sett tid­punkt, att vi ska kun­na in­for­me­ra och be­rät­ta om det vi gör. Som vid sto­ra olyc­kor, sä­ger han och på­pe­kar:

– I så­da­na lä­gen ska in­te per­so­na­len, som har fullt upp i ar­be­tet med pa­ti­en­ter och an­hö­ri­ga, be­hö­va pra­ta med ex­em­pel­vis me­dia. Det är in­te de­ras an­svar. Och på sjuk­vår­den är all­tid igång, 24 tim­mar om dyg­net, al­la da­gar i vec­kan.

Bild: SOFIA CALLESSON

TRIVS PÅ JOB­BET. Niklas Claes­son, kom­mu­ni­ka­tions­chef för Nu-sjuk­vår­den, har ett om­väx­lan­de yr­ke som han trivs ut­märkt med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.