Färg­rikt liv längs Mot­her Ganga

JOACHIM NYWALL: ”MÄN­NI­SKOR ÄR ROLIGAST ATT FO­TA”

Ttela - - Nöje -

Ni har sett hans ny­hets­bil­der i TTE­LA, hans gri­pan­de re­por­ta­ge­bil­der från flyk­ting­ka­o­set i Gre­kland på fle­ra ut­ställ­ning­ar och hans rock­fo­ton bå­de här och där, in­te minst i eg­na boken ”20 år i di­ket”. Men de se­nas­te tio åren är det ett an­nat bok­pro­jekt som har va­rit hans fo­kus och mål, boken om li­vet längs (och i) flo­den Ganges från käl­lan vid grän­sen mot Ti­bet och Ki­na till ut­lop­pet i Ben­ga­lis­ka vi­ken.

När han gjor­de förs­ta re­san till det folk­ri­ka och färg­star­ka lan­det fanns dock inga så­da­na pla­ner. 1998 hand­la­de det främst om att änt­li­gen be­sö­ka ett land han va­rit fa­sci­ne­rad av se­dan mel­lan­sta­di­et ef­ter att ha av­ver­kat al­la de klas­sis­ka re­sor­na, som han sä­ger. Austra­li­en och Thai­land till ex­em­pel.

– Vi till­bring­a­de tre må­na­der i In­di­en och Ne­pal och jag fo­ta­de mas­sor vid Ganges re­dan då, be­rät­tar Troll­hät­te­kil­len.

SE­DAN DESS HAR han va­rit till­ba­ka yt­ter­li­ga­re tolv gång­er och ef­ter re­san till Kumbh Me­la 2007 be­stäm­de han sig. Han skul­le gö­ra en fo­to­bok med Ganges som den rö­da trå­den. En långa bi­tar väl­digt smut­sig röd tråd, för­kla­rar han.

– Vattnet är vid­rigt på vis­sa stäl­len – och det luk­tar! Jag tror på all­var att vis­sa luk­ter ba­ra finns i In­di­en, fort­sät­ter han med en gri­mas.

Många av hans re­sor har fört ho­nom till oli­ka fes­ti­va­ler för oli­ka syf­ten och den till Kumbh Me­la, den som blev start­skot­tet för bok­pro­jek­tet, är en av dem. Den hålls vart tred­je år och al­ter­ne­rar mel­lan fy­ra oli­ka plat­ser. Det hand­lar om re­nan­de bad, om att hin­du­er­na ska dop­pa sig i Ganges när stjär­nor­na och pla­ne­ter­na står rätt på him­len, och det finns fem, sex he­li­ga da­tum att väl­ja på.

ATT DET ÄR ett myl­ler av män­ni­skor är in­te rätt ord för att be­skri­va sy­nen. Joachim kon­sta­te­rar med ett skratt att där är ”ont om gott om plats”.

– När vi var där var det 4,5 mil­jo­ner män­ni­skor som dop­pa­de sig i Ganges – un­der ett dygn! När det är som all­ra mest kan det va­ra upp till 20 mil­jo­ner på ett dygn och 2016 var det to­talt 150 mil­jo­ner in­di­er som dop­pa­de sig un­der de sex vec­kor fes­ti­va­len på­går.

– Gui­den kör­de ner till vattnet och vi åk­te ge­nom tält­sta­den, som är 26 kvadrat­kilo­me­ter stor. Roskil­de kän­des som en mi­ni­a­tyr i jäm­fö­rel­se, ha­ha! Det tog 30 mi­nu­ter att kö­ra ige­nom om­rå­det, som är byggt på ut­tor­kad flod­bädd, där de ock­så ha­de byggt upp 70 000 to­a­let­ter.

Lik­brän­ning­ar­na, kvin­nor­na som ba­da­de i flo­den med klä­der­na på, he­li­ga män. In­di­en tog grep­pet om Joachim Nywall re­dan på mel­lan­sta­di­et. Ef­ter 13 re­sor till In­di­en är hans dröm­pro­jekt nu klart. – Jag är skit­stolt över den här! sä­ger han om fo­to­bo­ken ”Mot­her Ganga”.

HAN ÄR DJUPT im­po­ne­rad av kö­sy­ste­met och be­rät­tar med ett skratt om ut­ro­pen han frå­ga­de gui­den om.

– Det är hög­ta­la­re över­allt och de mäs­sar oav­bru­tet. Jag trod­de det var bö­ner. ”Nej nej”, sa gui­den, ”de ro­par ef­ter bort­sprung­et folk!”

MOT­HER GANGA. ”Folk­li­vet i In­di­en är ett skå­de­spel och sär­skilt i Va­ra­na­si. Män­ni­skor­na tvät­tar sig i flo­den, bors­tar tän­der­na i flo­den, tvät­tar klä­der­na i flo­den ... och det är så otro­ligt färg­rikt. Al­la sit­ter och står på si­na ghats, de där trapp­ste­gen som le­der ner till vattnet. Var­je ghat har en egen be­ty­del­se, en egen gud el­ler äng­el de re­pre­sen­te­rar, så du väl­jer ghat ef­ter vem el­ler vad du till­ber el­ler vill hål­la dig väl med. Och hop­par över and­ra”, sä­ger Joachim Nywall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.