...och sam­ti­digt får Ma­ry­se Con­dé ”nytt No­bel­pris”

Ttela - - Kultur & Nöje -

LIT­TE­RA­TUR: Ma­ry­se Con­dé till­de­las den så kal­la­de Nya Aka­de­mi­ens al­ter­na­ti­va lit­te­ra­tur­pris.

Den Nya Aka­de­mi­en är en ide­ell för­e­ning som bil­da­des när det stor­ma­de som värst kring Svens­ka Aka­de­mi­en i vå­ras. För­fat­ta­ren och jour­na­lis­ten Alex­an­dra Pa­sca­li­dou tog ini­ti­a­ti­vet till den al­ter­na­ti­va aka­de­min när det stod klart att årets No­bel­pris i lit­te­ra­tur skjuts upp. 47 för­fat­ta­re no­mi­ne­ra­des och fy­ra fi­na­lis­ter ut­sågs varav ja­pa­nen Haru­ki Mur­a­ka­mi av­böj­de no­mi­ne­ring­en ti­di­ga­re i höst.

Priset de­las ut den 10 de­cem­ber och där­ef­ter är det tänkt att or­ga­ni­sa­tio­nen ska upp­lö­sas. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.