Två straff­mål sänk­te IFK mot mäs­tar­la­get

Ttela - - Sport - TONI AN­DERS­SON 0520-42 26 44 toni.an­ders­son@tte­la.se

Länge stod mö­tet mel­lan Eds­byn och Vänersborg och väg­de, men två snab­ba Eif-mål i slut­ske­det av mat­chen sänk­te IFK. 3-1 till Eds­byn in­ne­bär att grupp A är re­na ge­ting­bo­et in­för av­slut­ning­en av grupp­spe­let ti­digt i dag på mor­go­nen.

IFK Vänersborg vann som be­kant den förs­ta mat­chen i World Cup i Gö­rans­son Are­na i Sand­vi­ken, 6-2 mot rys­ka Start in­ne­bar ett fint ut­gångs­lä­ge in­för fort­sätt­ning­en.

De re­ge­ran­de svens­ka mäs­tar­na Eds­byn där­e­mot för­lo­ra­de över­ras­kan­de mot Si­ri­us (2-4) och var mer el­ler mind­re tving­at att vin­na fre­da­gens fight mot Vänersborg.

Den förs­ta halv­le­ken blev i mångt och myc­ket en till­knäppt histo­ria där de bå­da la­gen tog ut varand­ra och i förs­ta hand vär­na­de om en stark de­fen­siv.

IFK no­te­ra­des emel­ler­tid för ett par bra chan­ser. Johan Koch fick skott­lä­ge till väns­ter, men vin­keln var för då­lig och skot­tet ham­na­de ut­an­för. Joakim Hedqvist fick un­ge­fär sam­ma lä­ge fast från hö­ger och även det skot­tet gick ut­an­för ve­te­ran­mål­vak­ten An­ders Svens­sons hög­ra mål­stol­pe.

En frislags­ka­non sig­ne­rad Joakim ”Kim­men” Johansson be­red­de mål-svens­son vis­sa be­svär och så långt, 20 mi­nu­ter, var det Vänersborg som ska­pa­de chan­ser och Eds­byn ingen­ting.

Men sista tio tog de re­ge­ran­de svens­ka mäs­tar­na över ut­an att för den skull sät­ta Kim­mo Kyl­lö­nen på någ­ra svå­ra­re prov. Dock ra­da­de Eds­byn upp hör­nor på lö­pan­de band och vann den sta­tisti­ken med 6-1.

JOHAN KOCH PRICKADE ti­digt i den and­ra halv­le­ken in 0-1 på vol­ley se­dan Adam He­rou Löf spe­lat fram ef­ter hör­na, ock­så det på vol­ley.

Eds­byns kvit­te­ring kom dock snabbt där­ef­ter när Jonas Ed­ling sä­kert klipp­te in 1-1 på straff se­dan Oscar Wik­blad fått klub­ban upp­ha­kad av Ju­ho Li­uk­ko­nen.

Vänersborg ha­de se­dan ett par par bra lä­gen att åter­ta led­ning­en – Mik­ko Luk­ka­ri­la gång­er två – men det blev Eds­byn som kun­de av­gö­ra un­der slut­mi­nu­ter­na. Li­uk­ko­nen täck­te en hör­na stå­en­de på knä­na, do­ma­ren blås­te för spel­sa­bo­tage och straff vil­ken Jonas Ed­ling sat­te till 2-1.

– Jag har ald­rig va­rit med om att en do­ma­re blåst straff för nå­got så­dant. Då skul­le det ju bli fem-sex straf­far i var­je match, kom­men­te­ra­de Ifk-trä­na­ren Ari Ho­lo­pai­nen.

Punkt för mål­fab­ri­ka­tio­nen i Gö­rans­son Are­na sat­te Oscar Wik­blad när han från mitt­lin­jen avan­ce­ra­de till straff­om­rå­des­lin­jen där han sä­kert prickade in 3-1.

– Det var onö­digt, grab­bar­na häng­de li­te med hu­vu­det ef­ter straff­si­tu­a­tio­nen, me­na­de Ho­lo­pai­nen som dock var myc­ket nöjd Eds­byn-vänersborg 3-1 (0-0) Må­len: 0-1 (35) Johan Koch, 1-1 (40) Jonas Ed­lind, straff, 2-1 (57) Jonas Ed­lind, straff, 3-1 (60) Oscar Wik­blad.

Utvis­ning­ar, EIF: 2x6 min.

IFK: 3x6 min.

Hör­nor: 11-3. med in­sat­sen to­talt sett:

– Vi gör en väl­digt bra match, käm­par och sli­ter och gör verk­li­gen det vi ska. Med mat­chen mot Start in­räk­nad så har vi gjort två rik­tigt bra pre­sta­tio­ner i World Cup.

IFK AV­SLU­TAR GRUPP­SPE­LET med ti­dig mor­gon­match i dag mot Si­ri­us. Samt­li­ga fy­ra lag i grup­pen står på två po­äng.

– Må­let är för­stås att vin­na mot Si­ri­us och jag hop­pas att vi kan vän­da be­svi­kel­sen och ener­gin ef­ter den här för­lus­ten till nå­got po­si­tivt. Det är ba­ra att fort­sät­ta på den in­slag­na lin­jen, av­run­da­de Ari Ho­lo­pai­nen.

Bild: SEBASTIAN LAMOTTE

MÅLSKYTT. Johan Koch sva­ra­de för IFK:S led­nings­mål i den and­ra halv­le­ken. Men Eds­byn vän­de och vann med 3-1.

Bild: SEBASTIAN LAMOTTE

FÖRBANNAD. Ifk-trä­na­ren Ari Ho­lo­pai­nen var in­te nöjd med det dom­slut som gav Eds­byn straff och 2-1-led­ning i mat­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.