För­bun­dets be­sked drö­jer till på mån­dag

Ttela - - Sport - MARTIN AHLIN

Ett be­slut är ta­get i fal­let med Vä­ners­borgs FK och Karl­stad BK. Men det kom­mu­ni­ce­ras in­te för­rän på mån­dag. – Märk­ligt, kon­sta­te­rar Daniel Lennarts­son i FC Troll­hät­tan.

Disci­plin­nämn­dens nio le­da­mö­ter sam­man­träd­de på tors­dags­kväl­len för att av­gö­ra kon­se­kven­ser­na av de pro­tes­ter från VFK och FC Troll­hät­tan som gällt Karl­stad BK:S Basti­an Ro­jas Di­az med­ver­kan i för­ra hel­gens di­vi­sion 2-match.

På grund av re­geln för ac­ku­mu­le­ra­de var­ning­ar skul­le han ha va­rit av­stängd då, men fle­ra ad­mi­nist­ra­ti­va mis­sar i hu­vud­do­ma­ren Pa­ul Sha­mouns rap­port från mö­tet mel­lan Gaut­hiod och KBK öpp­na­de för Ro­jas Di­az med­ver­kan. Det är Karl­stads an­svar i den frå­gan som ska av­gö­ras nu.

FREDAGSMORGONENS BE­SKED FRÅN disci­plin­nämn­dens ord­fö­ran­de, Kerstin El­serth, kom dock som en över­rask­ning:

– Det här be­slu­tet kom­mer på mån­dag och skä­let till det är att det ska skri­vas. Den här se­ri­en är in­te av­slu­tad och då är det in­te sam­ma bråds­ka som i vis­sa and­ra ären­den. Ni har allt­så re­dan ta­git ett be­slut?

– Ja, det har vi gjort, men vi har in­te med­de­lat det än.

VFK:S klubb­chef Joakim Sun­ner­dahl har ta­git del av Sha­mouns ytt­ran­de och är upp­rörd över he­la för­fa­ran­det.

– Do­ma­ren har haft helt rätt i si­na an­teck­ning­ar och där­för är det kons­tigt att han kan sva­ra Karl­stad BK att match­rap­por­ten stäm­mer ut­an att ens tit­ta på an­teck­ning­ar­na. Han kol­lar in­te med Gaut­hiod och ber om fil­men, sam­ti­digt som Karl­stad såklart har järn­koll på att num­mer fy­ra (Ro­jas Di­az) fått en var­ning. De tar chan­sen och kör sin te­a­ter, sä­ger han och rik­tar även en känga till Svens­ka fot­boll­för­bun­det:

– Det är in­te okej att SVFF in­te ad­mi­ni­stre­rar det bätt­re. Man ring­er god­tyck­ligt och se­dan kom­mer do­ma­ren över­ens med Karl­stad själv. Det är ju helt sjukt!

BESLUTETS FÖRSENANDE BÄDDAR ock­så för en myc­ket märk­lig om­gång i den nor­ra herrtvå­an. KBK har just nu fy­ra po­äng ner till FCT, och vid se­ger hem­ma mot Öre­bro Sy­ri­ans­ka så säk­rar man se­rie­se­gern. El­ler? – Nä, de får vän­ta till på mån­dag, helt en­kelt, sä­ger Kerstin El­serth, ut­an att vil­ja av­slö­ja vad man kom­mit fram till.

Ett val som in­te togs emot med öpp­na ar­mar av FCT:S Daniel Lennarts­son.

– Jag tyc­ker att det är märk­ligt, ef­tersom jag an­ser att det är glas­klart, sä­ger han. Du tyc­ker att all fak­ta i fal­let ta­lar för att ni ska få rätt i det här?

– Ja, ab­so­lut, in­te ba­ra när det gäl­ler al­la pa­ra­gra­fer och reg­ler, ut­an ba­ra en sån sak som med det eg­na an­sva­ret och kol­len man bör ha. Det är märk­ligt att Karl­stad ens väl­jer att ”gam­b­la” från förs­ta bör­jan.

Bild: TONI AN­DERS­SON

MÅNGA GULA KORT. Karl­stad BK och var­ning­ar har bli­vit en het po­ta­tis de se­nas­te da­gar­na. Här är det la­gets skyt­te­kung Victor Ed­vard­sen som snac­ka­de till sig gult kort i mat­chen mot VFK för­ra hel­gen. Fort­fa­ran­de drö­jer för­bun­dets be­sked om huruvi­da VFK:S och FCT:S pro­test går ige­nom el­ler in­te.

Bild: STEFAN BENNHAGE

MÄRK­LIGT. FCT:S sport­chef Daniel Lennarts­son för­står in­te var­för för­bun­det ta­git be­slut i ären­det, men in­te kom­mu­ni­ce­rar ut det­sam­ma för­rän på mån­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.