Ce­ci­lia by­ter från rodd till pa­rasport

SPORT: ”MÄKTIG KÄNS­LA ATT KUN­NA PÅ­VER­KA ETT UTFALL”

Ttela - - Sport - TONI AN­DERS­SON 0520-42 26 44 toni.an­ders­son@tte­la.se

Fram­gång­ar­na var många med bland an­nat ett in­di­vi­du­ellt Sm­guld på Ryr­sjön 2011, men det var fram­för allt i dub­belscul­ler som Ce­ci­lia Lil­ja blev ett ak­tat namn till­sam­mans med Emma Fredh.

De­ras sats­ning mot OS i Rio 2016 in­ne­höll en hel del dra­ma­tik.

Som att pa­ret mis­sa­de en Os­plats med blott två hund­ra­de­lars mar­gi­nal vid VM i frans­ka Ai­gue­be­let­te. De el­va bäs­ta bå­tar­na var kla­ra för OS, svens­kor­na kom på tolf­te plats.

– Det var job­bigt att han­te­ra, mest kanske att man gjor­de al­la and­ra så be­svik­na, sä­ger Ce­ci­lia, som till­sam­mans med Emma Fredh var i fy­siskt topp­trim vid det ak­tu­el­la till­fäl­let.

– In­för Os-kva­let ha­de vi en del tek­niskt att job­ba på, men fy­si­ken lyf­te vi till en helt an­nan ni­vå än ti­di­ga­re. Vi till­hör­de världs­e­li­ten fy­siskt sett, men det fanns de­tal­jer att sli­pa på.

I MAJ OS-ÅRET 2016 ha­de Lil­ja/fredh yt­ter­li­ga­re en chans att ta sig till Rio, men då kräv­des en andra­plats i Vc­täv­ling­en i Lu­zern. Pa­ret var fem ti­on­de­lar för sent ute och blev fy­ra.

Os-mis­sen 2016 be­tyd­de dock en om­start in­för To­kyo 2020, men i må­nads­skif­tet ok­to­ber/no­vem­ber för två år se­dan fick Ce­ci­lia Lil­ja di­a­gno­sen.

– Jag var över­trä­nad och måd­de svin­då­ligt. Det tog mig ett år att bli fullt ar­bets­för igen.

I SAM­MA VEVA be­stäm­de sig Lil­ja för att läg­ga rod­den åt si­dan. Och se­dan dess har hon över hu­vud ta­get in­te satt sig i en rodd­båt.

”Cil­la” gick in i en ny fas i li­vet. Plöts­ligt bör­ja­de hon ”le­va”.

– Jag var van att le­va ett inru­tat liv, att va­ra i min egen bubb­la där allt kret­sa­de kring en en­da sak. Och jag ha­de en stor skräck för att bli en van­lig Svens­son-per­son.

– Nu tyc­ker jag ba­ra att det är skönt att slip­pa rod­den. Då tyck­te jag in­te att jag för­sa­ka­de nå­got, men nu har jag upp­täckt vad man gick mis­te om, vad man in­te gjor­de. Som att ta kör­kort till ex­em­pel ...

CE­CI­LIA LIL­JA PLUGGADE un­der en pe­ri­od i Gö­te­borg och en dag när hon kom ut från sko­lan slog det hen­ne att hon kun­de gö­ra pre­cis vad hon vil­le.

Det vän­ta­de in­te ett tufft trä­nings­pass där och då.

– Ju äld­re man blir, desto plåg­sam­ma­re blir trä­ning­en på oli­ka sätt.

Lil­ja ha­de dock täv­lings­lus­ten kvar och syss­la­de en del med cross­fit, men nu äg­nar hon den mesta ti­den åt att lä­ra och le­da and­ra id­rot­ta­re i stäl­let.

Som sjuk­gym­nast på Stav­re vård­cen­tral i Troll­hät­tan har hon skaf­fat sig vär­de­full kun­skap och är en­ga­ge­rad i Svens­ka pa­rasport­för­bun­det som fysträ­na­re för dam­lands­la­get i go­al­boll (syn­ska­da­de).

Dess­utom sit­ter Ce­ci­lia Lil­ja i pa­ra­lym­pis­ka me­di­cins­ka kom­mit­tén.

– Jag fun­ge­rar som för­bun­dets te­ra­peut på tur­ne­ring­ar och mäs­ter­skap, det här är tred­je året med go­al­boll­gäng­et där al­la har oli­ka spelar­bak­grund och fy­sis­ka för­ut­sätt­ning­ar. Min upp­gift är att pla­ne­ra de­ras fys­trä­ning, och där har jag med mig myc­ket från rod­den.

I många år var Ce­ci­lia Lil­ja från Troll­hät­tan le­dan­de in­om svensk roddsport på dam­si­dan. Men mis­sen i kva­let till OS 2016 blev in­di­rekt en an­led­ning till att läg­ga ned elit­sats­ning­en. – Jag fick en över­trä­nings­daig­nos som kun­de kopp­las till rod­den, sä­ger ”Cil­la”.

SVE­RI­GE DELTOG NY­LI­GEN i B-EM och kva­la­de som trea in till A-EM näs­ta år.

– Ef­tersom jag är nör­dig i fy­si­o­lo­gi och allt som har med trä­ning att gö­ra får jag ut­ö­va min hob­by här.

Lil­ja trivs för­träff­ligt med sin upp­gift och att åter­i­gen få va­ra verk­sam in­om id­rot­ten.

– Det är en mil­jö med hög­pre­ste­ran­de id­rot­ta­re och det är en mäktig käns­la att kun­na på­ver­ka ett utfall.

DET BLEV ALD­RIG nå­got Os-del­ta­gan­de som ak­tiv, men kanske kan Ce­ci­lia Lil­ja få upp­le­va nå­got lik­nan­de som le­da­re.

– Pa­ra­lym­pics skul­le ju va­ra trev­ligt!

Bild: TONI AN­DERS­SON

BY­TER SPÅR. Ce­ci­lia Lil­ja med Spi­kön och bron vid rodd­hu­set i bak­grun­den. Det var här all­ting bör­ja­de, men ef­ter den ak­ti­va kar­riä­ren är hon nu en­ga­ge­rad som te­ra­peut in­om Svens­ka Pa­rasport­för­bun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.