Klar­tec­ken från Tor­ben

Ttela - - Sport - MARTIN AHLIN

Nu har Tor­ben Christi­an­sen gett tum­men upp, det blir en fort­sätt­ning som trä­na­re för Lödö­se Ny­gårds ny­bliv­na di­vi­sion 1-lag. – Klub­ben har för av­sikt att sat­sa och då är det lä­ge för mig att stan­na kvar, sä­ger Christi­an­sen.

Med den sports­li­ga suc­cén i nä­ra min­ne – LNIK vann den nord­väst­ra två­an på 44 po­äng – kan man tro att det var ett en­kelt be­slut för 58-åring­en.

– Det var det väl in­te egent­li­gen. Allt be­ror på vad klub­ben vill, men nu när man har för av­sikt att sat­sa så tyc­ker jag att det är lä­ge för mig att va­ra kvar. Att tje­jer­na ock­så vill det är en an­nan för­ut­sätt­ning, att ke­min mel­lan oss stäm­mer, kon­sta­te­rar han.

NÅG­RA BE­TY­DAN­DE DE­TAL­JER rör själ­va upp­back­ning­en från för­e­ning­en in­för näs­ta sä­song.

– Det hjäl­per in­te om vi på pla­nen gör ett jät­te­jobb om in­te klub­ben är med på det. Det hand­lar ju om li­te oli­ka sa­ker, som att spe­la al­la mat­cher på Ale­vi, få mat ibland, tvät­ta­de trä­nings­klä­der och de bi­tar­na. Sa­ker som jag tyc­ker hör till.

Och när ton­gång­ar­na lät po­si­ti­va så blev sva­ret allt­så ja­kan­de.

TOR­BEN CHRISTI­AN­SEN TROR ock­så att man får be­hål­la i stort sett he­la den be­fint­li­ga trup­pen.

– Ja, det finns inga som läm­nar om de in­te slu­tar. Jen­ni­fer (Rosén) är väl det en­da oros­mo­men­tet på grund av hen­nes jobb och att hon har barn, men vi hop­pas att vi kan hit­ta en lös­ning som al­la är nöj­da med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.