Stock­holms nya led­ning sä­ger nej till att ha OS

OS: ”DET MÅS­TE RÖRA SIG OM ETT MISS­FÖR­STÅND”

Ttela - - Sport - TT

Den till­trä­dan­de grön­blå ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms stad sä­ger nej till ett olym­piskt vin­ter­spel i sta­den 2026. SOK sva­rar att det mås­te röra sig om ett miss­för­stånd när det gäl­ler eko­no­min.

En­ligt Mo­de­ra­ter­nas An­na Kö­nig Jerl­myr finns det ing­en po­li­tisk ma­jo­ri­tet i stads­hu­set för att ar­ran­ge­ra ett OS 2026.

– Det sak­nas tyd­li­ga un­der­lag för ett vin­ter-os just nu, men al­la vill ha det i fram­ti­den så frå­gan är när, sä­ger Kö­nig Jerl­myr.

– Vi stäng­er in­te dör­ren för att ar­ran­ge­ra OS, men vi kan in­te gö­ra be­döm­ning­en att man kan stå som värd 2026, sä­ger Ka­rin Ernlund (C) vid en ge­men­sam press­kon­fe­rens med Mo­de­ra­ter­na, Krist­de­mo­kra­ter­na, Li­be­ra­ler­na, Cen­ter­par­ti­et och Mil­jö­par­ti­et i Stock­holms stads­hus.

– Ut­gångs­punk­ten för al­la vå­ra par­ti­er har va­rit att sä­ker­stäl­la att ett OS in­te ska be­kostas av skat­te­be­ta­lar­nas me­del, sä­ger Ernlund.

EN­LIGT ORD­FÖ­RAN­DEN i Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­té, Mats År­jes, finns ing­et eko­no­miskt krav på Stock­holms stad.

– Up­pen­bar­li­gen finns det nå­gon form av miss­upp­fatt­ning kring eko­no­min kring det här, sä­ger han till Da­gens Ny­he­ter.

– Jag vill po­äng­te­ra att vi in­te har ställt krav om någ­ra eko­no­mis­ka åta­gan­den från Stock­holms stad. Vi ser fram emot att träf­fa den nya po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten i Stock­holm * 11 ja­nu­a­ri 2019: Sista da­tum att läm­na in Os-ansökan med bä­ran­de ga­ran­ti­er, ex­em­pel­vis stat­lig eko­no­misk sä­ker­hets­ga­ran­ti. * Febru­a­ri–april 2019: Iok-re­pre­sen­tan­ter be­sö­ker och vär­de­rar slut­kan­di­da­ter­na. * 12 april 2019: Sista da­tum för en full­stän­dig Os-ansökan. * Maj–ju­ni 2019: IOK ut­vär­de­rar kan­di­da­ter­na som i sin tur får ge svar och mo­ti­ve­ra si­na an­sök­ning­ar. * 23 ju­ni 2019: Os-vär­den för 2026 pre­sen­te­ras i Lau­san­ne, Schweiz. och klar­gö­ra vad som gäl­ler eko­no­miskt.

Den svens­ka kan­di­da­tu­rens bud­get är på 13 mil­jar­der kro­nor. Av des­sa bi­drar In­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­tén (IOK) med cir­ka nio mil­jar­der. De åter­stå­en­de fy­ra mil­jar­der­na är tänkt att fi­nan­sie­ras pri­vat. En stat­lig kost­nad kan det dock bli för sä­ker­he­ten kring Osar­range­mang­et.

DET SAK­NAS FORT­FA­RAN­DE ett tyd­ligt po­li­tiskt stöd för OS i Sve­ri­ge.

Idrotts­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll (S) sa­de ny­li­gen att hon är för­sik­tigt po­si­tiv, men att hon vill nå sam­syn över block­grän­ser­na. Mo­de­ra­ter­nas id­rotts­po­li­tis­ka ta­les­per­son Sai­la Quicklund sa­de att för­ut­sätt­ning­ar­na för ett OS i Sve­ri­ge ”ald­rig va­rit bätt­re” än nu, men att bland an­nat an­sva­ret om skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar mås­te vägas in in­nan par­ti­et kun­de ta ställ­ning.

Se­nast den 12 april mås­te Stock­holm läm­na in en slut­gil­tig, full­stän­dig Os-ansökan. Den 23 ju­ni be­slu­tar IOK vem som får ar­ran­ge­ra OS 2026. Det finns tre kan­di­da­ter, för­u­tom Stock­holm är det Cal­ga­ry och Mi­la­no till­sam­mans med Cor­ti­na d’am­pez­zo.

Bild: CLAUDIO BRESCIANI

PO­LI­TIS­KA LE­DA­RE. Mo­de­ra­ter­nas An­na Kö­nig Jerl­myr till­sam­mans med Mil­jö­par­ti­ets Daniel Helldén vid fre­da­gens press­träff i sam­band med att Mil­jö­par­ti­et sä­ger ja till att sty­ra Stock­holms stad till­sam­mans med Al­li­an­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.