Från skid­spå­ret till världs­e­li­ten i bilsport

Ttela - - Sport - AN­TON JOHANSSON/TT

Att det har va­rit en väl­digt bra sä­song är ing­et Johan Kristoffersson hym­lar med när vi träf­far ho­nom in­för den näst sista del­täv­ling­en i ral­lycross-vm i Tyskland. I må­nads­skif­tet säk­ra­de han Vm-ti­teln i ral­lycross med två del­täv­ling­ar kvar – och vec­kan in­nan blev han dess­utom Stcc-mäs­ta­re på Man­torp.

– Det är ju li­te an­norlun­da att hål­la på med oli­ka sa­ker sam­ti­digt. Of­tast så rik­tar man in sig på en gren, så där skil­jer jag mig från många and­ra. Men att det har gått så bra och att jag vann bå­da se­ri­er­na sam­ma år är väl­digt kul såklart, sä­ger Kristoffersson.

HAN KOM­MER FRÅN en bak­grund som längd­ski­då­ka­re där han var fram­gångs­rik på ju­ni­or­ni­vå. Det har hjälpt ho­nom in­om mo­torspor­ten. Den fy­sis­ka bi­ten och täv­lings­vil­jan är två up­pen­ba­ra gre­jer, be­rät­tar han. Men det som verk­li­gen har hjälpt ho­nom är att hit­ta oli­ka trä­nings­sätt för att bli bätt­re.

– När jag åk­te längd­ski­dor kun­de jag stic­ka ut och springa el­ler åka rull­ski­dor för att bli bätt­re. I mo­torspor­ten är det så myc­ket mer kom­pli­ce­rat. Man mås­te hit­ta and­ra vägar för att bli bätt­re på att kö­ra bil, trots att du in­te kan kö­ra bil, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Det tror jag att jag har ta­git så långt jag kan. Att hit­ta nya vägar för att bli en bätt­re fö­ra­re, och för­stå att man mås­te job­ba hårt för att få bra re­sul­tat. På det sät­tet har läng­dåk­nings­kar­riä­ren in­flu­e­rat mo­torspor­ten.

En väg till att bli en bätt­re fö­ra­re är just att kom­bi­ne­ra ban­ra­cing med ral­lycross. Kristoffersson me­nar att det ena hjäl­per det and­ra, men det är myc­ket jobb. Han har runt 260 res­da­gar per år, och det krävs att han gör allt nog­grant och på rätt sätt för att det ska hjäl­pa i stäl­let för att stjäl­pa.

– Det svå­ras­te med att kom­bi­ne­ra bå­da är att det blir splitt­rat och väl­digt myc­ket jobb. Det finns en risk att man in­te hin­ner gö­ra så bra förberedelser in­för bå­da som man skul­le vil­ja. Men du kän­ner att du har fått till det?

– Ja det tyc­ker jag. Även om STCC in­te är hu­vud­fo­kus är det väl­digt vik­tigt att man gör det bra. An­nars blir det ba­ra ”bad will”. Åker man och vin­ner VM i ral­lycross och så går det in­te bra i STCC, då ser det ju jät­te­kons­tigt ut.

ATT JOHAN KRISTOFFERSSON till­bring­ar stör­re de­len av sitt vux­na liv bakom rat­ten har fal­lit sig gans­ka na­tur­ligt. Pap­pa Tom­my är en ti­di­ga­re ral­lycross- och Stc­c­fö­ra­re, och Johan har vux­it upp in­om mo­torsport­värl­den. I hans ra­cing­kar­riär är mer el­ler mind­re he­la fa­mil­jen in­blan­dad. Allt ifrån pap­pa Tom­my och flick­vän­nen Zand­ra till Jo­hans 84-åri­ga far­mor som dag­li­gen skö­ter eko­no­min. Hur är det att va­ra så fram­gångs­rik och att ha fa­mil­jen så del­ak­tig?

– Det är väl­digt ro­ligt såklart att man får de­la det med dem som är nä­ra. Sam­ti­digt är det lätt att det blir väl­digt hop­blan­dat, job­bet och fa­mil­jen. Men det är någon­ting som vi har levt med än­da se­dan jag väx­te upp, så det fal­ler sig än­då gans­ka na­tur­ligt.

* Ak­tu­ell: Har i år bli­vit bå­de Stcc-mäs­ta­re och världs­mäs­ta­re i ral­lycross. Kör i dag den näst sista Vm-del­täv­ling­en i ral­lycross, på tys­ka Es­te­ring.

Ra­cing och längd­ski­dåk­ning kan väl in­te ha nå­got ge­men­samt? Jo, Johan Kristoffersson. 29-åring­en var en lo­van­de ski­då­ka­re in­nan han blev Sve­ri­ges he­tas­te bil­fö­ra­re.

Bild: PAVEL KOUBEK

VÄRLDS­MÄS­TA­RE. Igen. För and­ra året i rad har Johan Kristoffersson säk­rat Vm-ti­teln i ral­lycross. Och in­te nog med det. Un­der sä­song­en har han ock­så hun­nit med att kö­ra hem Stcc-ti­teln på hem­ma­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.