I SISTA STUND

MED THOMAS UHRBERG

Ttela - - Sport -

Strå­lan­de vä­der, V75 med sex Sm-lopp och häs­tar av topp­klass – och dubb­la open stretch!

Vad mer kan vi be­gä­ra? Jo, att Vel­vet Gio och Re­ad­ly Ex­press vin­ner då de är mi­na sing­el­streck.

Först Re­ad­ly Ex­press. Visst, spår 12 är odds­hö­jan­de men han kan knap­past få ett tuf­fa­re lopp än se­nast.

Och, då var Ti­mo Nur­mos stjär­na som trea än­då på lin­je med vin­nan­de Pro­pul­sion och två­an Mil­li­gan’s School i Trot­ting Mas­ters fi­nal i Ös­tersund.

Jag läs­te i Gui­den att Re­ad­ly Ex­press då tra­va­de 1.09,6 sista 1400 ute i spå­ren.

Nu är mot­stån­det in­te li­ka tufft, även om Cy­ber La­ne, Sor­bet och någ­ra till hål­ler hög klass.

Ja, Re­ad­ly Ex­press är en gi­ven spik.

En el­ler väl­digt många

Vel­vet Gio är där­e­mot en chans­spik. fy­ra­å­ring­en är rik­tigt bra för klas­sen, di­stan­sen är ett plus, kus­ken Carl Johan Jep­son är i grymt slag och Magnus Dah­léns häs­tar går som tå­get.

Fy­ra skäl till var­för jag väl­jer Vel­vet Gio som spik.

Ja, det finns ett fem­te skäl ock­så – lop­pet, det en­da som in­te har Sm-sta­tus på V75-bong­en, är vidöp­pet.

De fles­ta kom­mer att strec­ka på re­jält och det kos­tar på, så där­för hop­pas jag li­te ex­tra att Vel­vet Gio och Jep­son vin­ner.

På mitt lil­la sy­stem väl­jer jag ock­så att sing­el­strec­ka Smo­key Her­man med Os­kar J An­ders­son i det­ta öpp­na lär­lings­lopp.

Os­kar lär kö­ra in drygt sju mil­jo­ner kro­nor i år, så det här med ”lär­ling” ska vi ta med en ny­pa salt.

Hop­pas vin­na STO-SM

Pe­tri Pu­ros Cash Cro­we och Stefan Pers­sons Dar­ling Mea­ras nämns mest i snac­ket om vem som ska vin­na STO-SM.

Jag hop­pas kun­na över­ras­ka med min Mul­li­gan. Må­let är att kö­ra of­fen­sivt i star­ten, helst nå led­ning­en och väl där får vi se vil­ka tak­tis­ka drag jag gör.

Mul­li­gan var tvåa i Sto-der­byt i fjol, in­te stort sla­gen av Cash Cro­we och hon är i rik­tigt bra ord­ning. Ja, vinst till ett hygg­ligt odds och ett re­jält V75-rens känns okej för mig som upp­fö­da­re, de­lä­ga­re, trä­na­re och kusk.

I öv­rigt; kom till Åby!

Thomas Uhrberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.