Sm-guld till Re­ad­ly Ex­press – Vel­vet Gio frän chans­spik

Ttela - - Sport -

8 Vel­vet Gio med Carl Johan Jep­son känns som det klart bäs­ta eki­pa­get. Visst kan det va­ra ga­lopp­risk från spår två i vol­ten, men fel­fri tror jag ing­en i det här fäl­tet kan mat­cha fy­ra­å­ring­en över lång di­stans. Ett fräckt spik­för­slag.

11 O’man Flax är här­dad i V75, han har den högs­ta ka­pa­ci­te­ten och Mer­ce­des Ba­logh är en ru­ti­ne­rad ama­tör, men lä­get kan stäl­la till det i det­ta ama­tör­lopp.

9 Eve­rest Si­su är en lång­vä­ga gäst och han kan ta fjär­de ra­ka se­gern. Fem streck – och jag hop­pas att det ska räc­ka ...

8 Or­der to Fly är obe­seg­rad ef­ter två mon­télopp och han har styr­kan som sitt främs­ta va­pen, så det lär bli ett of­fen­sivt upp­lägg. 5 Ju­lio de Luxe rids av su­ve­rä­na Sofia Adolfs­son och hon kan myc­ket väl ta för­sva­ra Sm-teck­net från i fjol. Jag strec­kar ock­så tre rik­ti­ga out­si­ders. 1 Smo­key Her­man är snabb ut och han kan vin­na från led­ning­en med Os­kar J An­ders­son. Ja, eki­pa­get spi­kas på lil­la sy­ste­met men på det sto­ra strec­kar jag fem häs­tar. 5 Glo­bal Un­li­mi­ted har en odds­hö­jan­de rad men han hög ka­pa­ci­tet för klas­sen och Kim är en bra kusk. 2 Cash Cro­we vann Sto-der­byt i fjol fö­re Mul­li­gan och Pe­tri Pu­ros stjär­na kom­mer att bli klar fa­vo­rit, men hon är in­te helt sä­ker och kan ga­lop­pe­ra. Min 7 Mul­li­gan var fin på 1.22 i ett jobb i tis­dags och jag blir in­te för­vå­nad om hon vin­ner.

6 Swish La­ne är in­tres­sant med Björn Goop och 11 Dar­ling Mea­ras är gi­ven trots lä­get. 1 De­ar Fri­end kom­mer med på lä­get.

9 Park Vi­ew är lop­pets en­da treå­ring men får tipsnic­ken än­då med tan­ke på in­sat­ser­na på slu­tet. Min 5 Young­blood Pel­li­ni är ry­sa­ren. Fy­ra streck.

12 Re­ad­ly Ex­press ska för­sö­ka för­sva­ra Sm-teck­net från i fjol och jag är in­ne på att han lyc­kas trots lä­get. En gi­ven spik. Värst emot? Ja, 4 Cy­ber La­ne och 5 Sor­bet.

THOMAS SY­STEM

V75-1: 8 Vel­vet Gio. Res: 15-14. V75-2: 2, 4, 7, 9, 11. Res: 3-10. V75-3: 3, 5, 8, 6, 10. Res: 4-2. V75-4: 1, 2, 5, 9, 10. Res: 6-7. V75-5: 1, 2, 6, 7, 11. Res: 12-5. V75-6: 5, 8, 9, 11. Res: 2-10. V75-7: 12 Re­ad­ly Ex­press. Res: 4-5. Sy­ste­met är på 2500 ra­der och kos­tar 1250 kro­nor. Om man ock­så sing­el­strec­kar num­mer 1 Smo­key Her­man i av­del­ning 4 blir det sy­ste­met på 500 ra­der och det kos­tar då 250 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.