Svam­par­na har många egen­ska­per

Ttela - - Vetenskap - NØNNE SCHJAERFF ENGELBRECHT/TT

Svam­par är vik­ti­ga för allt liv på jor­den – men än är det fak­tiskt myc­ket vi in­te vet om dem.

– Ut­ma­ning­en är att de är osynliga, man för­bi­ser allt de gör. Li­te som bak­te­ri­er­na i tar­men som ju spe­lar stor roll för vårt väl­be­fin­nan­de, sä­ger An­ders Dahl­berg, pro­fes­sor vid Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet och en av över 100 fors­ka­re som har job­bat med den nya rap­por­ten.

Svam­par­na gör myc­ket ar­be­te i det dol­da – men ham­nar of­ta i skug­gan. Me­dan fler än 525 000 väx­ter och 68 000 djurar­ter har fått sin glo­ba­la hot­sta­tus ut­vär­de­rad är siff­ran för svampar­ter ba­ra 56. Och det trots att svam­par egent­li­gen är när­ma­re be­släk­ta­de med djur än vad väx­ter är, en­ligt rap­por­ten.

I SVE­RI­GE FINNS cir­ka 15 000 svampar­ter och glo­balt kän­ner man till drygt 140 000 ar­ter.

– Det är en väl­digt li­ten del av svamp­mång­fal­den som är känd och be­skri­ven, man upp­skat­tar att ba­ra fem pro­cent är känd, sä­ger An­ders Dahl­berg.

Det be­ty­der att näs­tan tre mil­jo­ner ar­ter är oupp­täck­ta. Och nyupp­täck­ter­na går lång­samt fram­åt, ba­ra 2 189 nya svampar­ter be­skrevs un­der 2017.

TROTS SVAMPARNAS MÅNGA go­da egen­ska­per kan de ock­så va­ra en ut­ma­ning. Svamp­sjuk­do­mar ho­tar eko­sy­ste­men i många de­lar av värl­den och kli­mat­för­änd­ring­ar­na kan gö­ra att sjuk­do­mar­na sprids till nya stäl­len i en ra­san­de fart.

Sam­ti­digt är svam­par­na vik­ti­ga för eko­sy­ste­mens över­lev­nad.

– De har fun­da­men­tal be­ty­del­se för eko­sy­ste­met, de bry­ter ned mer­par­ten av allt dött or­ga­niskt ma­te­ri­al och de skö­ter om väx­ter­nas vatten- och nä­ringsupp­tag, sä­ger An­ders Dahl­berg.

Kew Gar­den har ti­di­ga­re gett ut rap­por­ter som sam­man­fat­tar kun­skaps­lä­get om väx­ter. Ar­be­tet med svamprap­por­ten ini­ti­e­ra­des för cir­ka ett år se­dan och är den förs­ta av sitt slag.

De an­vänds till fram­ställ­ning av allt från pe­ni­cil­lin och mat till bio­e­ta­nol och öl. Än­då ham­nar svam­par­na of­tast i skug­gan av väx­ter och djur. Det ska en ny rap­port från Kew Gar­dens i Lon­don änd­ra på.

* Svam­par an­vänds för att pro­du­ce­ra ita­konsy­ra som i sin tur an­vänds för att pro­du­ce­ra Le­go.

* Svam­pen­zy­mer finns i tvätt­me­del och an­vänds även vid bo­mulls­pro­duk­tion.

* Svam­pen­zy­mer mins­kar vat­ten­an­vänd­ning­en vid pap­pers­pro­duk­tion.

* Minst 350 svampar­ter an­vänds som män­ni­sko­fö­da.

Många lä­ke­me­del kom­mer från svam­par, bland an­nat pe­ni­cil­lin.

Jäst är svam­par och an­vänds i allt från bröd till öl. * *

Bild: JANERIK HENRIKSSON/TT

STOR NYT­TA. Tack va­re svam­par har vi pe­ni­cil­lin, kan jä­sa bröd och bryg­ga öl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.