Za­rem­ba åter­vän­der till Po­len

Ttela - - Tv Guide -

Vec­kans ”Ba­bel” tar med jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Ma­ci­ej Za­rem­ba till Po­len där han un­der 1960-ta­let väx­te upp som ton­å­ring.

An­led­ning­en till re­san är

Ma­ci­ej Za­rem­bas se­nas­te bok, den själv­bi­o­gra­fis­ka ro­ma­nen ”Hu­set med de två tor­nen”.

När Za­rem­ba var 17 år gam­mal kom hans mam­ma hem en dag och sa­de att de mås­te fly från Po­len. Först då fick han ve­ta att hon var ju­din­na. Året var 1968 och re­gi­men ha­de star­tat en an­ti­se­mi­tisk kam­panj med syf­tet att splitt­ra den de­mo­kra­tis­ka op­po­si­tio­nen.

– Min mam­ma var de­spe­rat, hon vil­le där­i­från. Hon vil­le in­te bli för­ned­rad igen och hon vil­le skyd­da si­na barn, sä­ger han.

Var­för ha­de in­te din mam­ma be­rät­tat om sin ju­dis­ka börd, tror du?

– He­la boken för­sö­ker sva­ra på just den frå­gan. Jag vå­ga­de ald­rig frå­ga hen­ne. He­le­na Björkvall/tt

Fo­to: Mats An­ders­son/tt

”Först när den kom­mit ut in­såg jag hur ak­tu­ell min bok är”, sä­ger Ma­ci­ej Za­rem­ba.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.