En av få kvin­nor som styr

IDROTT

Ttela - - Sidan 1 - JOHANNA JOSEPHSSON 0520-42 27 46 johanna.josephsson@ttela.se

En­dast var fem­te id­rotts­för­e­ning i TTELA:S fy­ra be­vak­nings­kom­mu­ner har en kvinn­lig ord­fö­ran­de. En av dem är SMK Troll­hät­tan där Cat­hri­ne Eriks­son har va­rit ord­fö­ran­de i två de­cen­ni­er. – Från bör­jan var jag li­te oro­lig för att jag in­te rik­tigt skul­le bli ta­gen på allvar, sä­ger hon.

Cat­hri­ne Eriks­son var ba­ra 25 år gam­mal när hon blev ord­fö­ran­de för en av Trollhättans störs­ta id­rotts­för­e­ning­ar – Svens­ka mo­tor­klub­ben Troll­hät­tan.

– Jag dök upp i klub­ben som en glad sam­bo till en fol­kra­ce­fö­ra­re och bör­ja­de kö­ra li­te själv. Jag har viss fal­len­het för ad­mi­nist­ra­tion och när man­nen som va­rit ord­fö­ran­de un­der många år vil­le läg­ga av så ställ­de de frå­gan till mig, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Jag var in­te helt över­ty­gad att som 25-åring gå in som ord­fö­ran­de i den sto­ra klub­ben.

Men ef­ter en viss tve­kan be­stäm­de Cat­hri­ne sig för att tac­ka ja och klev där­med in som ord­fö­ran­de i en mans­do­mi­ne­rad värld.

NU HAR DET gått 20 år och Cat­hri­ne Eriks­son har slu­tat kö­ra fol­kra­ce, men sit­ter fort­fa­ran­de sta­bilt på ord­fö­ran­de­sto­len.

– Från bör­jan var jag li­te oro­lig för att jag in­te rik­tigt skul­le bli ta­gen på allvar, sä­ger hon.

Men det skul­le vi­sa sig att den oron in­te var be­fo­gad.

– Jag har in­te stött på någ­ra för­do­mar in­om spor­ten. Men där­e­mot har det va­rit folk ut­i­från som und­rat hur jag kun­nat ham­na här. Tit­tar man på mo­torspor­ten så finns det än­då gans­ka många kvin­nor som är ak­ti­va och som är sty­rel­se­ord­fö­ran­de så jag är in­te på nå­got sätt en­sam kvin­na.

Det är hon där­e­mot när SMK Trollhättans sty­rel­se har mö­te. Av klub­bens nio or­di­na­rie le­da­mö­ter är det ba­ra Cat­hri­ne som är kvin­na.

Men det är in­te på nå­got vis en unik si­tu­a­tion. TTELA:S kart­lägg­ning av för­del­ning­en mel­lan män och kvin­nor i de lo­ka­la id­rotts­för­e­ning­ar­na vi­sar att en­dast 33 pro­cent av sty­rel­se­le­da­mö­ter­na är kvin­nor.

– Om jag ska spe­ku­le­ra om var­för det ser ut så skul­le jag tro att det kan hand­la om fa­mil­je­li­vet. Att det kan va­ra svårt att få ihop puss­let och att det då blir fa­mil­jen som drar det längs­ta strå­et. Nu ha­de jag inga barn när jag bör­ja­de, an­nars ha­de jag kanske ock­så valt an­norlun­da.

I SIN ROLL som ord­fö­ran­de har Cat­hri­ne än­nu fär­re kvinn­li­ga kol­le­gor, ba­ra var fem­te för­e­ning styrs av en kvin­na.

– Det kan ha med hur val­be­red­ning­ar­na ser ut. För pre­cis som i bo­lags­sty­rel­ser så är det val­be­red­ning­en som le­tar ef­ter folk och då kanske man le­tar bland si­na kom­pi­sar.

Tror du nå­got be­hö­ver änd­ras för att loc­ka fler kvin­nor till sty­rel­ser­na?

– Jag tror det hand­lar om att av­dra­ma­ti­se­ra det he­la. En sty­rel­se är ett team som ska job­ba ihop, man är ju in­te själv. Och den störs­ta trös­keln är nog of­ta att man byg­ger upp nå­got som man in­te har nå­gon grund för, att man lå­ter för­do­mar­na ta över, sä­ger Eriks­son.

Vad är det bäs­ta med sty­rel­se­ar­be­tet?

– Det är ro­ligt med sam­man­håll­ning­en och ge­men­ska­pen som ska­pas när man ar­be­tar för en ge­men­sam sak.

Bild: JOHANNA LUNDBERG

Bild: JOHANNA LUNDBERG

STYR. Cat­hri­ne Eriks­son har va­rit ord­fö­ran­de för SMK Troll­hät­tan i 20 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.