TAR VRÄKNINGSHOT PÅ ALLVAR

Ttela - - Sidan 1 - DANIEL GUSTAFS­SON 0520-42 26 79 daniel.gustafs­son@ttela.se

Hy­res­gäst­för­e­ning­en ser all­var­ligt på vräk­nings­ho­ten på Myr­tu­ve­vä­gen och har skic­kat ut in­for­ma­tion till si­na med­lem­mar. De an­ser att de re­a­ge­rat på de sig­na­ler som kom­mit från om­rå­det och att de hjäl­per si­na med­lem­mar om de ham­nar i kni­pa. Att bry­ta sam­ar­be­tet med APF är in­te ak­tu­ellt.

TTELA kun­de ti­di­ga­re i vec­kan be­rät­ta om att hy­res­gäs­ter som pra­tat med me­dia an­gå­en­de sin bo­stads­si­tu­a­tion på Myr­tu­ve­vä­gen ho­tats med vräk­ning av hy­res­vär­den APF ma­na­ge­ment. Ef­ter pub­li­ce­ring­en val­de Hy­res­gäst­för­e­ning­en att skic­ka brev till si­na med­lem­mar i Troll­hät­tan.

BREVET ÄR EN re­ak­tion mot vräk­nings­ho­ten och i sitt brev skri­ver de ing­en som pra­tar med me­dia el­ler med nå­gon an­nan om sin bo­en­de­si­tu­a­tion kan bli vräkt. I brevet nämns ock­så hur man kan gå till­vä­ga för att få hjälp. Man har ock­så ut­ö­kat öp­pet­ti­der­na på sin mö­tes­plats i Troll­hät­tan.

– Ef­ter larm­rap­por­ten om vräk­ning­ar be­stäm­de vi oss för att flyt­ta li­te när­ma­re hy­res­gäs­ter­na. Det är all­var­ligt om nå­gon går runt och är rädd för att bli vräkt. Det är män­ni­skors hem det hand­lar om och är det jät­te­all­var­ligt att de kän­ner sig ho­ta­de och då ska de verk­li­gen har vå­rat stöd, sä­ger Lennart De­re­hag. re­gi­onord­fö­ran­de, Hy­res­gäst­för­e­ning­en Bo­hus­län-älsv­borg-ska­ra­borg.

Fle­ra hy­res­gäs­ter vi pra­tat med an­ser att ni in­te gör till­räck­ligt och att ni in­te lyss­nar på dem. Lig­ger det nå­got i det?

– Det finns and­ra vägar att gå och det är att den som skri­ker mest får mest. Men jag an­ser in­te att det är en fram­gångs­rik väg att gå för oss. Jag på­står att vi har re­a­ge­rat på de sig­na­ler vi har fått när det gäl­ler Myr­tu­ve­vä­gen. Det är möj­ligt att vi har be­gått nå­got miss­tag, men när vi har för­sökt gå till bot­ten med det här så har jag sett att vi för­sökt han­te­ra det som kom­mit från vå­ra med­lem­mar.

Lennart De­re­hag be­rät­tar att de va­rit ute och be­sik­tad fas­tig­he­ter­na och me­nar att des­sa är slit­na och har ett stort re­no­ve­rings­be­hov. Han be­rät­tar ock­så att det just nu på­går en pro­cess för att hjäl­pa en per­son som fått en vat­ten­ska­da i sin lä­gen­het.

Det på­går även ett sam­ar­be­te mel­lan APF och Hy­res­gäst­för­e­ning­en, men di­strikts­ord­fö­ran­den an­ser in­te att upp­gif­ter­na TTELA lyft fram i fle­ra ar­tik­lar skul­le även­ty­ra sam­ar­be­tet.

– Jag an­ser att vi har be­hand­lat det se­ri­öst och vi har in­te gått i nå­gon fäl­la. Vi har in­te skri­kit högst ut­an han­te­rat det på det sät­tet vi är va­na att han­te­ra frå­gan. Näm­li­gen att först pra­ta med hy­res­gäs­ten och frå­ga hur de ser på miss­för­hål­lan­det och se­dan pra­ta med hy­res­vär­den el­ler fas­tig­hets­ä­ga­ren och för­sö­ka kom­ma fram den vägen, sä­ger Lennart De­re­hag och fort­sät­ter:

– Lyc­kas vi in­te med det får vi dri­va frå­gan ju­ri­diskt och då blir det hy­res­nämn­den. Dit har vi in­te be­hövt gå och vårt sätt att kun­na lyc­kas i det fort­sat­ta sam­ar­be­tet tror jag in­te har på­ver­kats av det­ta. Det har i al­la fall in­te jag fått någ­ra sig­na­ler från APF på.

RE­AK­TION. Att per­so­ner på Myr­tu­ve­vä­gen ho­tats med vräk­ning ser Lennart De­re­hag, re­gi­onord­fö­ran­de, Hy­res­gäst­för­e­ning­en Bo­hus­län-älvs­borg-ska­ra­borg myc­ket all­var­ligt på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.