VÅRDCENTRAL KAN MISSAT CANCER

Ttela - - Sidan 1 - LARS CARLSSON 0520-42 26 80 lars.carlsson@ttela.se

En vårdcentral i Lilla Edets kom­mun har Lex Ma­ria-an­mälts till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg ef­tersom det finns en miss­tan­ke att en pa­ti­ent in­te fick rätt vård vid mag­s­mär­tor.

Pa­ti­en­ten sök­te i sep­tem­ber hjälp på vård­cen­tra­len för mag­be­svär, buksmär­tor, trött­het, för­stopp­ning och stor vikt­ned­gång. Inga la­bo­ra­to­rie­prov ge­nom­för­des och pa­ti­en­ten fick be­hand­ling med mag­me­di­cin, en­ligt ny­hets­by­rån Sirén.

En vec­ka se­na­re be­sö­ker pa­ti­en­ten vård­cen­tra­len igen, ef­tersom pro­ble­men kvar­står. Vis­sa pro­ver tas då, men in­te till ex­em­pel blod­prov. En må­nad se­na­re görs ett nytt be­sök, då pa­ti­en­ten bli­vit säm­re och tap­pat yt­ter­li­ga­re i vikt. Utö­ka­de pro­ver tas och då fin­ner man blod i av­fö­ring­en. Först då re­mit­te­ras pa­ti­en­ten för ut­red­ning om even­tu­ell mag-tarmcan­cer.

Lex Ma­ria-an­mä­lan gäl­ler att symp­to­men re­dan vid förs­ta vård­be­sö­ket bor­de lett till en för­dju­pad ut­red­ning och re­mit­te­ring. För­dröj­ning­en på två må­na­der kan få av­gö­ran­de kon­se­kven­ser för be­hand­ling­en av en even­tu­ell can­cer­sjuk­dom.

En må­nad se­na­re görs ett nytt be­sök, då pa­ti­en­ten bli­vit säm­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.