Nu pri­sas fa­mil­je­fö­re­ta­ga­ren

Ttela - - Sidan 1 - LINUS NILSSON 0520-42 26 00 linus.nilsson@ttela.se

NYHETER: Un­der tors­da­gen fick Björn Brandt mot­ta ut­mär­kel­sen ”Årets men­tor” av Ny­fö­re­ta­gar­cent­rum Väst.

Björn Brandt har bli­vit ut­sedd till ”Årets men­tor” i Väst­ra Gö­ta­land, av Ny­fö­re­ta­gar­cent­rum i Väst, Fö­re­ta­ga­ren är kanske mer känd för att dri­va ett av de älds­ta fa­mil­je­fö­re­ta­gen i Väst­ra Gö­ta­land, Brandt bil.

Un­der tors­dags­kväl­len fick Björn Brandt mot­ta ut­mär­kel­sen ef­ter att ha bli­vit no­mi­ne­rad av sin ad­ept Niklas Dahlqvist. Adep­ten dri­ver ett E-han­dels­fö­re­tag, där han ut­veck­lar köp­funk­tio­ner till hem­si­dor för oli­ka fö­re­tag.

Björn Brandt har till­sam­mans med sin bror dri­vit ett fö­re­tag med fo­kus på för­sälj­ning av bi­lar. Men

”Björn har fått mig att in­se vik­ten av att va­ra en bra ledare”

NIKLAS DAHLQVIST

bå­de Niklas och Björn är över­ens om att det in­te är det som fö­re­ta­get säl­jer som va­rit det vik­ti­gas­te att dis­ku­te­ra un­der men­tor­ska­pet. Vik­ten har sna­ra­re le­gat på att ut­veck­la kom­pe­ten­ser hos Niklas.

– Fram­för allt har Björn fått mig att in­se vik­ten av att va­ra en bra ledare, sä­ger Niklas Dahlqvist.

Niklas Dahlqvist me­nar att ett mind­re fö­re­tag, med ett få­tal an­ställ­da, på­ver­kas myc­ket be­ro­en­de på hur pass god re­la­tion che­fen har till si­na an­ställ­da.

– Klic­kar man in­te med si­na an­ställ­da är det myc­ket av ar­betska­pa­ci­te­ten som kan för­svin­na, me­nar han.

Le­dar­skaps­rol­len ut­veck­la­de Björn ti­digt ge­nom sitt en­ga­ge­mang i id­rotts­rö­rel­sen, där han snart va­rit ak­tiv in­om hand­bol­len i 40 år. Det är där­i­från han har fått sin le­dar­skaps­fi­lo­so­fi.

– Jag och bror­san har dri­vit en platt or­ga­ni­sa­tion där vi vill att det ska va­ra nä­ra till che­fen och det tyc­ker jag ett le­dar­skap ska speg­la, sä­ger Björn Brandt.

Men­tor­ska­pet är nå­got som kom­mit till Björn Brandt un­der de se­nas­te två åren ef­ter att han ta­git ett par steg till­ba­ka i fa­mil­je­fö­re­ta­get och fått mer tid att gö­ra an­nat.

Han själv an­ser att men­tor­ska­pet även gett ho­nom en möj­lig­het att få in­blick i E-han­del – en er­fa­ren­het som han kanske an­nars in­te skul­le ha fått.

– Det har va­rit in­tres­sant att få lä­ra sig mer om nå­got an­nat än bi­lar ef­ter att ha gjort det un­der så lång tid. Jag me­nar, jag är ju född och upp­vux­en i bak­sä­tet på en Vol­vo och det är in­om den bran­schen jag har min kom­pe­tens.

Bild: LINUS NILSSON

MEN­TOR. Björn Brandt mot­tog ut­mär­kel­sen ”Årets men­tor” un­der tors­dags­kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.