Mår bätt­re om re­ge­ring­en för­dubb­lar sats­ning­en

Ttela - - Insänt - ANNA NILSSON VINDEFJÄRD

In­för riks­dags­va­let upp­ma­na­de stif­tel­sen Fors­ka!sve­ri­ge de po­li­tis­ka par­ti­er­na att pri­o­ri­te­ra me­di­cinsk forsk­ning och med­bor­gar­nas häl­sa. Par­ti­er­na sva­ra­de myc­ket po­si­tivt på vå­ra för­slag. Nu för­vän­tar vi oss att den kom­man­de re­ge­ring­en le­ver upp till si­na vallöf­ten. Det skul­le gyn­na vår­den och häl­so­lä­get i Väst­ra Gö­ta­land.

SVE­RI­GE STÅR IN­FÖR sto­ra ut­ma­ning­ar: Häl­so- och sjuk­vår­den är in­te jäm­lik, de of­fent­li­ga kost­na­der­na för om­rå­det fort­sät­ter att öka och det tar allt­för lång tid att in­tro­du­ce­ra, an­vän­da och ut­vär­de­ra nya be­hand­ling­ar och tek­ni­ker.

Den me­di­cins­ka forsk­ning­en är en för­ut­sätt­ning för att lö­sa des­sa pro­blem. Än­då upp­går de stat­li­ga in­ve­ste­ring­ar­na i me­di­cinsk forsk­ning till en­dast två öre per vård­kro­na.

Mot den bak­grun­den frå­ga­de Fors­ka!sve­ri­ge par­ti­er­na om de in­stäm­de i vårt för­slag om ”att den stat­li­ga in­ve­ste­ring­en i me­di­cinsk forsk­ning på sikt bör för­dubb­las, från två till fy­ra öre per vård­kro­na?” Vi re­do­vi­sa­de sam­ti­digt att det­ta mot­sva­rar en ök­ning från da­gens om­kring åt­ta till 16 mil­jar­der kro­nor om året.

Ja, sva­ra­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, och slog fast am­bi­tio­nen att ”fort­sät­ta öka in­ve­ste­ring­ar­na”. Ja, sva­ra­de ock­så Li­be­ra­ler­na, med ar­gu­men­tet att ”det be­hövs kon­kur­rens­kraf­ti­ga och lång­sik­ti­ga vill­kor för att Sve­ri­ge ska va­ra en fram­gångs­rik kun­skap­sna­tion”.

De öv­ri­ga par­ti­er­na vil­le in­te bin­da sig vid en kon­kret ni­vå. Mil­jö­par­ti­et höll med om att den me­di­cins­ka forsk­ning­en ”bör ut­ö­kas”. Cen­ter­par­ti­et be­to­na­de att ”det är vik­tigt att bå­de de pri­va­ta och of­fent­li­ga in­ve­ste­ring­ar­na i forsk­ning och ut­veck­ling ökar”.

KRISTDEMOKRATERNA SKREV ATT ”det är vik­tigt att den me­di­cins­ka forsk­ning­en får till­räck­ligt med re­sur­ser för att sti­mu­le­ra in­no­va­tion och upp­rätt­hål­la en hög kva­li­tets­ni­vå”, me­dan Mo­de­ra­ter­na po­äng­te­ra­de att ”ba­san­sla­gen bör öka och att ve­ten­skap­lig kva­li­tet och sam­ver­kan ska pre­mie­ras”. Väns­ter­par­ti­et och SD sva­ra­de in­te på en­kä­ten.

Det be­ty­der att det finns en bred ma­jo­ri­tet i riks­da­gen för att un­der den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den öka de stat­li­ga in­ve­ste­ring­ar­na i me­di­cinsk forsk­ning vä­sent­ligt.

GE­NOM ATT STÄRKA och dra nyt­ta av me­di­cinsk forsk­ning kan vi mö­ta ut­ma­ning­ar­na in­om vår­den och sam­ti­digt öka väl­stån­det i Sve­ri­ge. Vi kan ut­veck­la nya me­to­der för att nå bätt­re be­hand­lings­re­sul­tat – och vi kan ha mer fo­kus på att fö­re­byg­ga sjuk­do­mar.

Bå­de väl­jar­na, riks­dags­kan­di­da­ter­na och par­ti­er­na an­såg att vår­den var en av de vik­ti­gas­te frå­gor­na in­för va­let. Nu är det dags för par­ti­er­na att gå från ord till hand­ling och in­fria si­na vallöf­ten om att pri­o­ri­te­ra me­di­cinsk forsk­ning och med­bor­gar­nas häl­sa. Det skul­le för­bätt­ra vår­den i Väst­ra Gö­ta­land och ge in­vå­nar­na en bätt­re häl­sa.

Bild: MALIN HOELSTAD / SVD / TT

FORSK­NING. Ge­nom att stärka och dra nyt­ta av me­di­cinsk forsk­ning kan vi mö­ta ut­ma­ning­ar­na in­om vår­den och sam­ti­digt öka väl­stån­det i Sve­ri­ge, skri­ver de­bat­tö­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.