Mås­te för­hål­la oss till bud­get?

Ttela - - Insänt -

En ar­ti­kel i TTELA be­skri­ver hur Nu-sjuk­vår­den be­hö­ver mer peng­ar för att kla­ra vår­den. Till svar läm­nar Ma­rit Hes­se (M), ord­fö­ran­de i Nu-vår­den, föl­jan­de kom­men­tar; ” Vi mås­te för­hål­la oss till bud­get”. Och så har det va­rit det se­nas­te år­tion­det, vi mås­te spa­ra, hål­la bud­get, in­te läg­ga peng­ar på vår­den, skatte­me­del be­hövs till an­nat. Men, så vill in­te all­män­he­ten ha det. Det är ba­ra i po­li­ti­ker­nas värld som des­sa ter­mer är gäl­lan­de. I verk­lig­he­ten hand­lar det om liv el­ler död, bra livs­kva­li­té och be­kym­mers­fri ål­der­dom. Tänk om vå­ra lands­tings­po­li­ti­ker till slut kun­de in­se det­ta.

Höj skat­ten med vad som be­hövs och slu­ta ur­säk­ta Er.

Med­bor­ga­re VG Län

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.