Man ska in­te mob­ba ett par­ti

Ttela - - Insänt -

Det är ve­der­ta­get att det in­te ska fö­re­kom­ma mobb­ning på för­sko­lor, sko­lor och ar­bets­plat­ser. Men när det gäl­ler riks­dags­po­li­ti­ker är det ok att mob­ba ett par­ti som har stöd av ett stort an­tal svens­kar som rös­tat på det­ta par­ti. Och som de­lar det­ta par­tis po­li­tik. Man mås­te in­te de­la de­ras po­li­tis­ka åsikt. Men ska in­te mob­ba nå­gon även om man in­te har sam­ma åsikt in­om po­li­ti­ken. Mob­bar­na bor­de fun­de­ra på vad de hål­ler på med.

Lennart

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.