STADS­DE­LEN VÅR­VIK de­len på Strids­berg & Bi­örck-om­rå­det

Ttela - - Nyheter -

* 1 500–2 000 nya bo­stä­der pla­ne­ras i stads­de­len Vår­vik, som be­står av tre om­rå­den. Mest bo­stä­der blir det på Strids­bergs­om­rå­det och i etap­pen mot Vä­ners­borgs­vä­gen (strec­kad röd lin­je) som in­te blir ak­tu­ell för­rän om ti­o­ta­let år. På Knor­re­tor­pet blir det ett halv­dus­sin bo­stads­hus.

* De förs­ta bo­stä­der­na byggs på Strids­bergs­om­rå­det, lik­som hu­vud­ga­tan mel­lan bron och Vä­ners­borgs­vä­gen. Det­ta ska va­ra klart runt års­skif­tet 2021–22, allt­så un­ge­fär sam­ti­digt som bron.

* Ge­men­samt för he­la Vår­vik är att mar­ken kom­mer att säl­jas till bo­stads­ut­veck­la­re och för­val­ta­re via mar­kan­vis­nings­täv­ling­ar. För att stads­de­len ska hänga ihop ska det tas fram ge­stalt­nings­prin­ci­per för torg­bild­ning­ar, ut­form­ning av ga­tor, be­lys­ning med me­ra och ar­ki­tekt­hjälp för det­ta har nyss hand­lats upp. Ut­form­ning av bo­stä­der och and­ra bygg­na­der i Vår­vik blir fri­a­re, men ska än­då upp­fyl­la vis­sa krav.

* En tred­je­del ska va­ra hy­res­rät­ter, res­ten bo­stads­rät­ter. Am­bi­tio­nen är en tät stads­del med höga kva­li­te­ter, så­väl enk­la som ex­klu­si­va bo­stä­der i oli­ka stor­le­kar.

* Just nu ut­reds sta­tu­sen på de gam­la in­du­stri­bygg­na­der­na mer i de­talj. Am­bi­tio­nen är att be­va­ra så myc­ket som möj­ligt och fyl­la lo­ka­ler­na med ser­vice, re­stau­rang­er, kul­tu­rent­re­pre­nö­rer, kon­tor, gym med me­ra. Det pla­ne­ras ock­så för kom­mu­nal ser­vice i stads­de­len, som för­sko­la, sko­la och äldre­bo­en­de.

* Mark­sa­ne­ring­en på det gam­la in­du­stri­om­rå­det star­tar ef­ter som­ma­ren, och blir allt­så det förs­ta in­vå­nar­na mär­ker av. Ar­be­tet bör­jar vid bro­fäs­tet, se­dan sa­ne­ras Strids­bergs­om­rå­det för att möj­lig­gö­ra ex­plo­a­te­ring av bo­stä­der och verk­sam­hets­lo­ka­ler. Sa­ne­ring­en be­räk­nas kos­ta runt 160 kro­nor. Trollhättans stad har fått ett stats­bi­drag på 52 mil­jo­ner kro­nor, och den del kom­mu­nen får skju­ta till kom­mer till­ba­ka när bygg­rät­ter­na sålts. * Sa­m­ar­bets­part­ner för sa­ne­ring, ga­tor, led­ning­ar och för­stärk­ning av älv­kan­ter hål­ler på att hand­las upp. Un­der pro­jek­te­ring ska fle­ra sa­ne­rings­tek­ni­ker ut­vär­de­ras, för att hit­ta den som är bäst för plån­bo­ken och mil­jön. * Ett de­talj­plane­för­slag för Strids­bergs­om­rå­dets ut­veck­ling ska va­ra klart i bör­jan av näs­ta år.

Bild: ANDREAS OLSSON

De förs­ta bo­stä­der­na byggs på Strids­bergs­om­rå­det, och ska stå kla­ra om tre år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.