STRIDS­BERGS­BRON

Ttela - - Nyheter -

* Näs­ta vec­ka star­tar sam­rå­det för den förs­ta de­talj­pla­nen, nå­got tjäns­te­män­nen be­skri­ver som ”en mil­stol­pe i det sto­ra pro­jek­tet”. För­sla­get rör ut­form­ning­en av bron som ska gå mel­lan Hjul­kvarn och Strids­berg. Till de­talj­pla­nen hör en mil­jö­kon­se­kvens­be­skriv­ning. En mil­jö­dom krävs, som kan ta upp till ett år att få. Där­för kom­mer bro­pla­nen fö­re de and­ra de­talj­pla­ner­na. I bäs­ta fall kan bro­byg­get gå igång i slu­tet av 2019 och va­ra klart två år se­na­re. * Två bro­ty­per finns i för­sla­get, en sväng­bro och en dub­bel­klaff­bro. De fas­ta de­lar­na är li­ka­da­na me­dan de rör­li­ga de­lar­na skil­jer sig vad gäl­ler fun­da­ment, drift, bygg­fas, på­ver­kan på bot­ten­fau­na med me­ra. Bäs­ta al­ter­na­ti­vet ska ut­kris­tal­li­se­ras un­der sam­rå­det, så att en bro­typ finns kvar när de­talj­pla­nen ställs ut för gransk­ning. * Pro­jek­te­ring och tek­niskt ut­re­dan­de på­går för fullt. Prislap­pen för bron är in­te klar, men har ti­di­ga­re upp­skat­tats till 300 mil­jo­ner.

Il­lust­ra­tion: TROLLHÄTTANS STAD

Den nya älv­bron kan bli en sväng­bro ...

Il­lust­ra­tion: TROLLHÄTTANS STAD

... el­ler av ty­pen dub­bel­klaff­bro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.