STADSPARKEN

Ttela - - Nyheter -

* Det be­hövs ing­en ny de­talj­plan för att gö­ra om Lun­nen och Fol­kets park till en ny stads­park, med plats för små och rik­tigt sto­ra eve­ne­mang. Pla­nen är att byg­ga om Fol­kets park un­der 2019 och 2020. Bygg­na­der­na ska rustas upp, as­falt och gräs ska by­tas mot gräs och plan­te­ring­ar. Ett vat­ten­spel an­läggs, som mo­bi­la sce­ner kan stå på. * En mind­re upp­rust­ning av Lun­nen kom­mer i en se­na­re etapp, och ett gjut­järns­sta­ket med grin­dar runt he­la stadsparken. För­sko­lan kan va­ra kvar me­dan bro och ga­tor byggs. En ny pla­ce­ring av för­sko­la, nå­gon­stans i Hjul­kvarn­om­rå­det, ut­reds. * Cam­ping­en be­hö­ver en ny till­farts­väg, och ser­vice­bygg­na­den mås­te flyt­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.